Кафедра конституційного права України

Кафедра конституційного права України під такою назвою існує з 1992 р. До того викладання курсу конституційного (державного) права та проведення наукових досліджень в указаній галузі здійснювалось на кафедрах: радянського державного права (1943 – 1951); державного і міжнародного права (1951 – 1966); державного і адміністративного права (1966 – 1977); державного права СРСР та державного права соціалістичних країн (1977 – 1992).

Слинько Т.Н.

Історія кафедри пов’язана з іменами таких видатних учених, як: В.О. Барахтян, Р.С. Павловський, М.В. Яновський, О.І. Свечкарьов, Ю.М. Тодика.

На кафедрі працюють: чл.-кор. НАПрНУ, проф., д-р юрид. наук,  Ю.Г. Барабаш; чл.-кор. НАПрНУ, акад. НАПрНУ, проф., д-р юрид. наук А.О. Селіванов;  доц., к.ф.н. Л.К. Байрачна;   доц., к.ю.н. –  Г.В.Берченко,  І.І. Дахова,  В.І. Кичун, О.Г. Кушніренко,  Л.І. Летнянчин, В.В. Речицький,  Т.М. Слінько,  Є.В. Ткаченко,  Ю.В. Ткаченко,  О.О. Чуб; асист., к.ю.н. –  Я.О. Григоренко,  В.І. Ковтун,  О.В. Нестеренко,  В.В. Середюк-Буз,  К.О.Павшук, П.В. Романюк,  Б.С.Мохончук. Зав. кабінетом – І.П. Ісаєнко, лаборант – А.О. Поклад.

У період з 1992 р. по 2007 р. завідував кафедрою акад. НАПрНУ, проф. Ю.М. Тодика. З 2007 р. – 2015 р. – завідувач кафедри чл.-кор. НАПрНУ,   проф. Ю.Г. Барабаш, з 2015 р. завідувач кафедри  доц. Т.М. Слінько.

На кафедрі викладаються: фундаментальна дисципліна «Конституційне право України» для студентів ІІ курсу всіх форм навчання, основний курс «Конституційна юрисдикція», «Порівняльне конституційне право», «Конституційні засади свободи інформації», «Медіа-право» для магістрів, а також спецкурси «Права і свободи людини і громадянина в Україні» та «Конституційно-правовий статус об’єднань громадян в Україні» для студентів V курсу заочної форми навчання державно-правової спеціалізації.

Наукова діяльність кафедри »

За роки функціонування кафедрою підготовлені і видані такі підручники та навчальні посібники: «Конституційне право України» за ред. Ю.М. Тодики (1997); Т.М. Слінько, О.Г. Кушніренко «Конституційно-правовий статус об’єднань громадян в Україні» (1998); О.Г. Кушніренко, Т.М. Слінько «Права і свободи людини і громадянина» (2001); О.Г. Кушніренко, Ф.В. Веніславський «Задачі-казуси і тести з конституційного права України» (2001); «Конституційне право України» за ред. Ю.М. Тодики та В.С. Журавського (2002); О.Г. Кушніренко, Т.М. Слінько, Ф.В. Веніславський «Конституційне право України в схемах та дефініціях» (2003); Ю.М. Тодика, В.С. Журавський «Конституційне право України: Хрестоматія» (2003); «Конституційне право України» за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша (2008); Ю.Г. Барабаш та ін. «Конституційне право України» (2010); Ю.Г. Барабаш та ін. «Конституційна юрисдикція» (2011), Ю.Г. Барабаш та ін. «Конституційне право України: посібник для підготовки до іспиту» (2012, 2015), О.Г.Кушніренко, Т.М.Слінько «Конституційне право України у запитаннях і відповідях» (2013).  Ф. В. Веніславський «Конституційне право України в схемах і таблицях» (2014).

Значний внесок в становлення кафедри конституційного права України вклав академік НАПрНУ, засл. діяч науки і техніки України, д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Тодика. Він був автором понад 250 наукових робіт, у тому числі більше 50 монографій і навчальних посібників. Найбільш значущі монографії проф. Ю.М. Тодики: «Конституційне право України: галузь права, наука, навчальна дисципліна» (1998); «Засади конституційного ладу України» (1999); «Президент України: конституційно-правовий статус» (1999); «Конституція України: проблеми теорії і практики» (2000); «Конституційні засади формування правової культури» (2001); «Громадянство України: конституційно-правовий аспект» (2002); «Тлумачення Конституції і законів України: теорія і практика» (2003); «Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні» (2004). Серед наукових робіт викладачів кафедри слід відмітити такі: В.П. Колісник «Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти» (2003); В.В. Речицький – «Політична активність. Конституційні аспекти» (1999), «Конституціоналізм. Український досвід» (1999), «Символічна реальність і право» (2007), «Політичний предмет Конституції» (2012),  «Конституціоналізм. Коротка версія» (2014); Ю.Г. Барабаш – «Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект)» (2004), «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008); О.О. Чуб «Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами» (2005); Л.І. Летнянчин «Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики» (2006); І.І. Дахова «Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах» (2008); О.П. Євсєєв «Процедури в конституційному праві України» (2010), «Верховный Суд Соединенного Королевства: становление» (2013), «Психология конституционного судопроизводства» (2013), «Верховный Суд США сегодня» (2014), «Судебная власть в Украине: затянувшийся транзит» (2016); Є.В. Ткаченко «Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльно-правовий аспект» (2010), О.В. Нестеренко «Інформація в Україні: право на доступ» (2012); Г.В. Берченко «Громадянське суспільство в Україні: конституційні аспекти» (2014); В.І. Ковтун «Гарантії державного суверенітету України: конституційні аспекти» (2014); О. С. Бакумов «Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації» (2015).

Кафедра активно займається законопроектною та науково-експертною діяльністю. Викладачі кафедри брали участь у роботі над проектом Конституції України 1996 р. та у розробці таких законопроектів: «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про надзвичайний стан», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про нормативні правові акти», «Про мови», брали участь у Конституційній Асамблеї, Конституційній комісії. Кафедра систематично дає науково-експертні висновки за запитами суддів Конституційного Суду України, комітетів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування м. Харкова. Кафедра підтримує тісний зв’язок із вказаними державними інституціями, зокрема з науково-методичною радою при Вищому адміністративному суді України.

Діапазон наукових досліджень на кафедрі досить широкий: теорія Конституції, становлення і розвиток українського конституціоналізму; державно-правова конфліктологія; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційні засади етнонаціональних і мовних відносин в Україні, конституційно-правовий статус людини і громадянина; проблеми тлумачення Конституції і законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, інших структур громадянського суспільства; проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права і законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, конституційно-правові засади функціонування судової влади тощо. На сучасному етапі наукові дослідження фахівців кафедри сконцентровані на аналізі розвитку в Україні сучасного конституційного процесу, науковому обґрунтуванні концепції конституційно-процесуального права, подальшій новелізації конституційного законодавства.   У 2016 – 2020 рр. кафедра продовжить роботу над цільовою комплексною програмою «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні».

Члени кафедри щорічно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах. Зокрема, це VIII щорічна фулбрайтівська конференція «Інтелект і влада» (м. Львів, 2004); семінар «Актуальні проблеми застосування судами виборчого законодавства при розгляді спорів» (м. Київ, 2005); Перші Курасівські читання «Етнополітична ситуація в Україні напередодні парламентських виборів» (м. Київ, 2005); конференція «Проблемні питання законодавства про вибори: парламентські та місцеві вибори 2006 р. в Україні» (м. Київ, 2006); круглий стіл «Конституційно-правові механізми політичної стабільності в Україні» (м. Київ, 2007); відкрите засідання «Українського форуму» на тему: «Чи є загроза українському парламентаризму?» (м. Київ, 2007); форум «Громадська асамблея України» з приводу розроблення нової Конституції України (м. Київ, 2008); круглий стіл «Організація доступу до архівів таємних служб» (м. Берлін, 2009); науково-практична конференція «Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми» (м. Харків, 2009); освітня програма «Верховенство права» (м. Вашингтон, 2010); міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правові проблеми формування соціальної правової держави» (м. Мінськ, 2000, Білорусь); міжнародна науково-практична конференція «Конституція України – основа модернізації держави і суспільства» (м. Харків,  2001); міжнародна науково-практична конференція «Парламентаризм в Україні: теорія і практика» (м. Київ, 2001); міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми конституційної юрисдикції: сучасність та перспективи розвитку» (м. Київ, 2001); International  Conference «Civil Society in Ukraine» («Громадянське суспільство в Україні») (м. Вашингтон, США, 2003; International Fulbright Conference «The Problem of University». (м. Київ,  2003);International Seminar «Ethics and Leadership: Towards a Debate on Values Education in Ukraine» («Етика та лідерство: дебати про цінності освіти в Україні») (м. Вашингтон, США, 2003); міжнародна науково-практична конференція «Вибори Президента України – 2004: проблеми теорії і практики» (м. Київ, 2005) доповідь; міжнародна  наукова конференція «Трансформація політики в право: різні традиції та досвіди» (м. Харків, 2005); міжнародна конференція «Совєтський тоталітаризм в Україні: історія та спадщина» (м. Київ, 2005); X Щорічна Фулбрайтівська конференція «Український проект в ХХІ столітті» (м. Київ, 2007); «Польсько-українсько-російський семінар з питань доступу до інформації» (м. Варшава, Польща, 2007); міжнародна наукова конференція «Імплементація західних освітніх стандартів в пострадянських країнах» (м. Київ, Академія педагогічних наук України, 2008); міжнародна конференція «Конституційний Суд України в системі органів державної влади: актуальні проблеми, шляхи їх вирішення» (м. Київ, 2008 р.); міжнародна науково-практична конференція «Національні та міжнародні механізми захисту прав людини» (м. Харків, 2008);  ХІ Щорічна конференція Фулбрайтівської асоціації:» Історична пам’ять України – ХНІ століття» (м. Київ, 2008); Міжнародна науково-практична конференція «Право та Інтернет» (МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех, Росія, м. Москва, 2008); науково-практична конференція «Організація та правові проблеми забезпечення державного  суверенітету» (м. Харків, 2009); міжнародна науково-практична конференція «Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному етапі» (м. Харків, 2009); міжнародна науково-теоретична конференція «Суспільство і політичні інститути в умовах трансформації та реформ» (м. Харків, 2008); міжнародна науково-теоретична конференція «Проблеми розбудови державності та народовладдя в Україні» (до 20-річчя Народного Руху України за перебудову) ХП Харківські політологічні читання (м. Харків, 2009 ); міжнародна конференція «Права людини: міжнародний і національний правовий вимір» (м. Харків, 2010); міжнародна науково-практична конференція «Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики» ( м. Харків, 2010); міжнародна науково-практична конференція «Правова система України: проблеми і тенденції розвитку» (м. Харків, 2010); міжнародний науково-практичний семінар «Громадянське суспільство і права людини» (м. Харків, 2010); міжнародна наукова конференція «Національні та етничні меншини у Польщі на європейському фоні» (м. Люблін, Польща, 2010 р); міжнародна науково-практична конференція «Стратегії реформ і пошук політичного балансу в Україні (ХХІУ Харківські політологічні читання)» (м. Харків, 2011); міжнародна науково-практична конференція «Формування європейського простору: історія та сучасність» (м. Харків, 2011); міжнародна науково-практична конференція «Публічна влада в Україні та конституційно-правовий механізм її реалізації», (м. Харків,  2011); міжнародна науково-практична конференція «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи» (м. Харків, 2011); міждународна науково-практична конференція «Конституционные основы развития системы права Республики Беларусь в контексте процессов глобализации и региональной интеграции» (м. Мінськ, Білорусь, 2011); міжнародна наукова конференція – XXV Харківські політологічні читання «Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація» (м. Харків, 2012); VII Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави» (м. Харків, 2012); міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава, 2012); міжнародна науково-практична конференція: «Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі» (м. Харків, 2012); VІІІ міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття» (м. Львів, 2012); міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Суспільство. Право», (м. Полтава, 2012); міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина – основа формування правової системи держави» (м. Харків, 2013); міжнародна науково-практична конференція «Національні та міжнародні механізми захисту прав людини» (м. Харків, 2013); міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення місцевого самоврядування в аспекті конституційної реформи» (м. Полтава, 2013); міжнародна науково-теоретична конференція «Сучасний політичний процес: стан та перспективи розвитку» (м. Харків,  2013); VІ міжнародно-практична конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (м. Суми, 2013); міжнародна конференція «Актуальність юридичних праць Ганса Кельзена для сучасних України та Австрії» (м. Київ, 2013); II Міжнародна науково-практична Конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина (м. Полтава, 2013); міжнародна науково-практична конференція «Україна перед глобальними викликами сучасності (ХХУІІ Харківські політологічні читання)», (м. Харків, 2014); міжнародна науково-практична конференція «Україна за умов внутрішньополітичних ризиків та зовнішніх загроз» (м. Харків, 2015); міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» (м. Харків, 2015); Ш Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава,  2015); міжнародна науково-практична конференція «Наукова дискусія: питання юриспруденції» (м. Тернопіль, 2014); міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (м. Львів,  2015); міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса,   2015); міжнародна науково-практична конференція  з питань запровадження конституційної скарги в Україні (м. Київ, 2015); міжнародна науково-практична конференція «Перші Харківські читання, присвячені пам’яті професорів Яновського М.В. і Семенова В.С. ( м. Харків,  2015) та ін.

Починаючи з 2008 р., на базі кафедри проводиться міжнародна наукова конференція «Конституційні читання», присвячені пам’яті академіка Ю.М. Тодики.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри публікуються в таких провідних наукових виданнях, як «Вісник Національної академії наук України», «Право України», «Вісник Академії правових наук України», «Проблеми законності», «Університетські наукові записки», «Підприємництво, господарство і право», «Право і безпека», «Юридические науки и образование», «Вестник Бакинского государственного университета» (Азербайджан),  «Власть и общество (история, теория, практика)» (Грузія), «Национальный юридический журнал: теория и практика. National Law jovrnal: theory and practice»  (Грузия), «Low. Manegement. Osviata» (Польща), а також у наукометричній базі даних РІНЦ тощо.

Викладачі кафедри »

Інформація про викладачів

 

П.І.Б

Посада, науковий ступінь, вчене звання
1 Слінько Тетяна Миколаївна зав.кафедри, к.ю.н., доцент
2 Барабаш Юрій Григорович д.ю.н., професор
3 Селіванов Анатолій Олександрович д.ю.н., професор
4 Речицький Всеволод Володимирович  к.ю.н., доцент 
5 Кушніренко Олександр Георгійович к.ю.н., доцент
6 Байрачна Лариса Кимівна к.ю.н., доцент
7 Кичун Віктор Іванович к.ю.н., доцент
8 Летнянчин Любомир Іванович  к.ю.н., доцент
9 Дахова Ірина Іванівна к.ю.н., доцент
10 Ткаченко Євген Володимирович к.ю.н., доцент
11 Мохончук Богдан Сергійович  к.ю.н., асистент
12 Чуб Олена Олександрівна к.ю.н., доцент
13 Берченко Григорій Валерійович к.ю.н., доцент
14 Нестеренко  Оксана  В’ячеславівна к.ю.н., асистент
15 Середюк-Буз Вікторія Васильовна к.ю.н., асистент
16 Григоренко Яна Олександрівна  к.ю.н., асистент
17 Ковтун Віталій Іванович к.ю.н., асистент
18 Павшук Катерина Олександрівна к.ю.н., асистент
19 Романюк Павло Віталійович к.ю.н., асистент
20 Нестеренко  Оксана  В’ячеславівна к.ю.н., асистент

Графік індивідуальних консультацій викладачів »

Графік індивідуальних консультацій викладачів

 

Слінько Т.М. четвер (Пушкінська, 77) 13.00 – 17.00
Барабаш Ю.Г. вівторок (Пушкінська, 77)
Кушніренко О.Г. вівторок (Пушкінська, 77) 13.00 – 17.00
Речицький В.В. середа (Пушкінська, 77) 14.00 – 18.00
Байрачна Л.К. понеділок (Динамівська, 4) 12.30 – 14.30
четвер (Динамівська, 4) 12.30 – 14.30
Летнянчин Л.І. понеділок (Пушкінська, 77) 12.30 – 16.30
Дахова І.І. п’ятниця (Пушкінська, 77) 13.00 – 17.00
Чуб О.О. четвер (Пушкінська, 77) 13.00 – 17.00
Ткаченко Є.В. п’ятниця (Динамівська, 4) 12.30 – 16.30
Берченко Г.В. середа (Пушкінська, 77) 13.00 – 17.00
Павшук К.О. четвер (Пушкінська, 106) 12.30 – 14.30
п’ятниця (Пушкінська, 106) 12.30 – 14.30
Романюк П.В. п’ятниця (Динамівська, 4) 12.30 – 16.30

Інформація про гуртки »

 

Гурток під керівництвом Кушніренко О.Г. та Слінько Т.М.

Періодичність – один раз на три тижні. Зустрічі зі студентами, що готують тези доповідей щотижня.

Контакти кафедри Центральний корпус, ауд.39, тел. 704-92-89, електронна адреса – сonstlaw@nulau.edu.ua Контактні особи: зав.кабінетом – Ісаєнко Ірина Павлівна, лаборант – Поклад Алла Олександрівна