Кафедра судоустрою та прокурорської діяльності

Кафедра судоустрою та прокурорської діяльності була створена в грудні 2018 р. Вона бере свій початок від кафедри організації судових та правоохоронних органів, наукові, навчально–методичні традиції якої збережені та продовжені. Першим завідувачем кафедри організації судових та правоохоронних органів був проф. Грошевий Ю.М. З 1992 р. по 2014р. кафедру очолював проф. І.Є. Марочкін, після передчасної смерті якого виконував обов’язки завідуючого кафедрою проф. П.М. Каркач. З 2015 р. по 2018 р. кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор Л.М. Москвич. Після реорганізації кафедри організації судових та правоохоронних органів, новостворену кафедру судоустрою та прокурорської діяльності очолила доктор юридичних наук, професор Л.М. Москвич.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: “Організація судових та правоохоронних органів”, “Судове право”, “Судове адміністрування”, “Судові системи та порівняльне судове право”,  “Організація роботи органів юстиції та Державної судової адміністрації”, “Організація роботи суду”, “Правове забезпечення роботи суду”, “Управління кадрами та ресурсами в суді”, “Комунікація у суді”, “Судовий кадровий менеджмент”,  “Актуальні питання судової реформи”, “Актуальні проблеми організації та діяльності ДВС”, “Основи прокурорської діяльності”, “Організація діяльності прокуратури”, “Служба в органах прокуратури”, “Тактика і методика організації роботи прокурора”, “Правовий статус та функції прокуратури”, “Правовий статус та функції органів правопорядку”.

 

Наукова діяльність кафедри »

Кафедрою розроблене необхідне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, зокрема, видано підручники та навчальні посібники:

підручники: “Прокурорський нагляд в Україні” (1997, 2004); „Організація судових та правоохоронних органів” (2000, 2007, 2009, 2011, 2013)

навчальні посібники: “Організація роботи в органах прокуратури” (2002); “Статус суддів” (2006, 2009); “Організація судової влади в Україні” (2007, 2009); “Порівняльне судове право” (2008); “Організація роботи суду в Україні” (2009, 2012); “Основи судоустрою” (2018); “Основи правоохоронної та правозахисної діяльності”(2018); “Правові основи адміністрування у суді” (2018), “Правові основи судового адміністрування та судової діяльності” (2019); “Основи прокурорської діяльності” (2019).

Також колективом кафедри підготовлені та сертифіковані Навчальні електронно-інформаційні  комплекси з «Організації судових та правоохоронних органів» («НЕІК з Організації судових та правоохоронних органів») № 50542 від 2 серпня 2013 р. та з «Основ прокурорської діяльності» («НЕІК з Основ прокурорської діяльності») № 50543 від 2 серпня 2013 р.

Наукові дослідження вчених кафедри головним чином спрямовані на розробку загальної теорії судової влади і окремих її інститутів. На даний час на кафедрі існує два провідні напрями наукових досліджень: теорія судової влади (очолює Л. М. Москвич) та організаційно-правові проблеми діяльності прокуратури (очолює П. М. Каркач) згідно з цільовою комплексною програмою “Судова влада: проблеми організації та діяльності” (2016-2020).

Викладачами кафедри видано монографії:  “Проблеми підтримання державного обвинувачення по справах про навмисні вбивства” Ю. І. Крючко (2000); “Організаційно-правові проблеми контрольної діяльності в органах прокуратури” В. С. Бабкова (2001); “Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого” Р. Р. Трагнюк (2004); “Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз” Л. М. Москвич (2004); “Суд присяжних в Україні (проблеми становлення та розвитку)” І. О. Русанова (2005); “Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні вимагань” О. В. Мельник (2007); “Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних)” Л. М. Москвич, С. О. Іваницький, І. О. Русанова (2009); “Організаційні форми діяльності адвокатури» Іванцова А. В. (2011), «Ефективність судової системи: концептуальний аналіз» Москвич Л. М. (2011), «Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному судочинстві України» А. В. Лапкін (2012), «Правова доктрина України» І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров (2013), «Єдність судової влади» І. В. Юревич (2014), «Правовий статус осіб які займають адміністративні посади в суді» О. Ю. Дудченко (2015), «Судова влада» колектив кафедри (2015).

Науковці кафедри постійно залучаються до підготовки висновків, відповідей на запити Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Адміністрації Президента України, Секретаріату ВР України.

Щорічно кафедра проводить науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми судового права»

Підтримуються зв’язки науковців з практичними працівниками, організовуються методичні семінари за участю суддів, працівників апарату суду, прокурорів та працівників інших правоохоронних органів.

Завідувач кафедри Москвич Л.М.  є членом редакційних колегій наукових видань.  

Науковці кафедри систематично підвищують кваліфікацію, проходять стажування за кордоном, приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях. У 2006 р. Л. М. Москвич проходила стажування в Хартфордширском університеті (Велика Британія); у 2012 р. – стажування за програмою Community Connections Program з тематики “Удосконалення судового адміністрування та менеджменту” (штат Невада, м. Рино, США); у 2018 – стажування у Гуманітарно-природничому університеті (Сандомир, Республіка Польща).

Доц. Юревич І.В. пройшла стажування Hochshule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Winter Academy 2018 for the teaching staff Legal Methodology and Teaching Methods in Germany for University Lectures taught from February 5 to 17, 2018, at the Hochshule Wismar.

Доц. Овсянникова О.О. прошла стажировку для молодых специалистов «Судебная власть и ее роль в обществе» с 10 по 22 сентября 2018 года в гор. Кишинев, Республика Молдова.

Доц. Русанова І.О., доц. Крючко Ю.І. та доц. Іванцова А.В. пройшли науково-педагогічне стажування «Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців» (м. Сандомир), Республіка Польща, 11-15 червня 2018 р. 

На даний  час в докторантурі знаходиться викладач – доц. Лапкін А.В.

Викладачі кафедри »

 

п/п

 ПІБ

Посада,

вчене звання

Науковий ступінь

Тема докторської (кандидатської) дисертації, рік захисту

1.

Москвич

Лідія Миколаївна

завідуюча кафедрою,

професор

доктор

юридичних наук

Організаційно-правові проблеми статусу суддів (2003)

Проблеми підвищення ефективності судової системи (2012)

2.

Каркач

Павло Михайлович

професор

кандидат юридичних наук

Проблемы общенадзорной деятельности прокуратуры за исполнением законов, направленных на борьбу с бесхозяйственностью в промышленности (1989)

3.

Бабкова

Валентина Семенівна

доцент

кандидат юридичних наук

Організаційно-правові проблеми контролю в прокурорській діяльності (1998)

4.

Трагнюк

Роман Романович

доцент

кандидат юридичних наук

Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого (2003)

5.

Русанова

Ірина Олександрівна

доцент

кандидат юридичних наук

Проблеми організації суду присяжних в Україні (2003)

6.

Кривобок

Володимир Васильович

доцент

кандидат юридичних наук

Діяльність прокурора по забезпеченню відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином (1997)

7.

Овсяннікова

Ольга Олександрівна

доцент

кандидат юридичних наук

Транспарентність судової влади (2009)

8.

Іванцова

Альона Вікторівна

доцент

кандидат юридичних наук

Організаційні форми діяльності адвокатури (2010)

9.

Лапкін

Андрій Васильович

доцент

кандидат юридичних наук

Організаційно-правові основи діяльності прокурора із забезпечення прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві України  (2011)

10.

Юревич

Ірина Валеріївна

доцент

кандидат юридичних наук

Принцип єдності судової влади (2012)

11.

Дудченко

Олександр  Юрійович

доцент

кандидат юридичних наук

Правовий статус осіб, які займають адміністративні посади в судовій системі України (2013)

12.

Ребриш

Анна Сергіївна

асистент

кандидат юридичних наук

Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі України (2017)

13.

Розсоха

Кирило Олегович

асистент

Прокуратура в системі спеціалізованих антикорупційних органів України

14.

Афанасьєв

Володимир Вікторович

доцент

кандидат юридичних наук

Організаційно-правові проблеми виконавчого провадження в Україні (1995)

15.

Хотенець

Павло Васильович

доцент

кандидат юридичних наук

Правовий статус адвоката в Україні (2002)

16.

Гафич

Іван Іванович

аспірант

Організаційно-правові основи участі прокурора у вирішенні питання про закриття кримінального провадження

17.

Зашупіна

Юлія Валеріївна

аспірант

Організаційно-правові засади звільнення прокурора з посади

18.

Круподеря Дмитро Олександрович

аспірант

(На затвердженні)

Інформація про консультації »

Г Р А Ф І К

індивідуальних консультацій професорсько-викладацького складу кафедри

судоустрою та прокурорської діяльності

на 1 семестр 2019-2020 навчального року

 

ПОНЕДІЛОК

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Розсоха К. О.

Ребриш А. С.

Москвич Л. М.

ВІВТОРОК

15.00-17.00

15.00-17.00

14.00-16.00

Хотенець П. В.

Афанасьєв В. В.

Іванцова А. В.

СЕРЕДА

15.00-17.00

14.00-16.00

15.00-17.00

Дудченко О. Ю. (кабінет 10)

Юревич І. В.

Русанова І. О.

 ЧЕТВЕР

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Овсяннікова О. О.

Трагнюк Р. Р. (ІПКЮ, ауд. 217)

Бабкова В. С.

П’ЯТНИЦЯ

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Каркач П. М.

Лапкін А. В.

Кривобок В. В.

Наукові студентські гуртки »

Професор Москвич Л.М., доценти: Русанова І.О., Овсяннікова О.О., Іванцова А.В., Юревич І.В., Дудченко О.Ю., асистенти: Ребриш А.С., Розсоха К.О. є керівниками наукових гуртків «Основи прокурорської діяльності», «Судове право» та «Судове адміністрування».

17 жовтня 2019 р. о 15 год. 15 хв. (ауд. 29 ЦК) відбудеться засідання наукового гуртка з судового права.

Запрошуємо членів наукового гуртка та всіх бажаючих приєднатися  до його роботи.

Контакти кафедри – центральний корпус  вул. Пушкінська 77, ауд.29, тел. 7049278, e-mail: sud_prokd@nulau.edu.ua

лаборант В.В.Смирнова-Бартенєва, старший даборант  Т.П.Кучерова.