Кафедра права Європейського Союзу

Кафедра права Європейського Союзу створена  відповідно до рішення Вченої ради Університету (протокол №1 від 31.08.2018 р.), введеного в дію наказом ректора № 204 від 31.08.2018 р. Завідувачем кафедри за конкурсом обрано доктора юридичних наук, професора І.В. Яковюка.

На кафедрі викладаються курси: «Право Європейського союзу», «Європейська конвенція із захисту прав людини та основоположних свобод та юридична практика», «Інституційне право Європейського Союзу», «Права людини в Європейському Союзі», «Правові аспекти європейської інтеграції», «Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС», «Міграційне право в ЄС», «Співробітництво України з Європейським Союзом», «Корпоративне право і управління в ЄС», «Правове регулювання відносин України з Європейським Союзом», «Правові аспекти діяльності Ради Європи», «Міжнародне право», «Історія міжнародного права», «Актуальні проблеми міжнародного права», «Міжнародне гуманітарне право», «міжнародне право прав людини»,  «міжнародне правосуддя», «Право міжнародної безпеки», «Міжнародне економічне право», «Дипломатія України», «Основи геополітики».

Викладачі кафедри:

 1. Яковюк Іван Васильович – завідувач кафедрою, доктор юридичних наук, професор;
 2. Анакіна Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент;
 3. Білоусов Євген Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент;
 4. Жуков Ігор Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент;
 5. Комарова Тетяна В’ячеславівна – кандидат юридичних наук, доцент;
 6. Трагнюк Олеся Янівна – кандидат юридичних наук, доцент;
 7. Асірян Сюзанна Рафіківна – кандидат юридичних наук, асистент;
 8. Бенедик Яна Степанівна – кандидат юридичних наук, асистент;
 9. Донець Анастасія Анатоліївна – кандидат юридичних наук, асистент;
 10. Маринів Іванна Ігорівна – кандидат юридичних наук, асистент;
 11. Петришин Олег Олександрович – кандидат юридичних наук, асистент;
 12.  Бойчук  Дмитро Сергійович – кандидат юридичних наук, асистент.

Історія кафедри »

Теми дисертаційних досліджень викладачів »

 1. Яковюк Іван Васильович – тема докторської дисертації«Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України», рік захисту 2014.
 2. Анакіна Тетяна Миколаївна – тема кандидатської дисертації«Судовий прецедент у праві Європейського Союзу», рік захисту 2009.
 3. Білоусов Євген Миколайович – тема кандидатської дисертації«Договір страхування господарських ризиків», рік захисту 1997.
 4. Жуков Ігор Миколайович – тема кандидатської дисертації«Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку», рік захисту 1998.
 5. Комарова Тетяна В’ячеславівна – тема кандидатської дисертації«Юрисдикція суду Європейських співтовариств», рік захисту 2009.
 6. Трагнюк Олеся Янівна – тема кандидатської дисертації«Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід європейських міжнародних судових організацій», рік захисту 2003.
 7. Асірян Сюзанна Рафіківна – тема кандидатської дисертації«Рада ООН з прав людини (інституційно-організаційний аспект)», рік захисту 2016.
 8. Бенедик Яна Степанівна – тема кандидатської дисертації«Організаційно-правовий механізм міжнародного співробітництва у сфері використання відновлюваних джерел енергії», рік захисту 2016.
 9. Донець Анастасія Анатоліївна – тема кандидатської дисертації «Міжнародна правосуб’єктність суб’єктів федерації в Європейському Союзі (на прикладі ФРН)», рік захисту 2017.
 10. Маринів Іванна Ігорівна – тема кандидатської дисертації«Конституційний контроль у Республіці Польща», рік захисту 2012.
 11. Петришин Олег Олександрович – тема кандидатської дисертації«Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та в Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз», рік захисту 2014.

Наукова діяльність кафедри »

Основні результати наукових досліджень членів кафедри

викладені в циклі монографій: 

– Битяк Ю. П., Яковюк І. В. Субрегіональна інтеграція країн Центральної та Східної Європи: уроки для України // Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова : монографія ; за заг. ред. К. Смирнової. – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 149–174.

– Окладна М. Г., Яковюк І. В. Соціальна політика Європейського Союзу: становлення і розвиток. – Харків : ТОВ «Оберіг», 2016. – 40 с. – (Серія «Наукові доповіді», вип. 19).

– Iakoviuk I. V. Legal Integration as Factor in Development of Ukrainian Statehood and Legal System // Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. By V.Ia. Tatsyi, eng. Edition ed. And transl. By W.E. Butler. – Vol. 1 : Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence / Ed. By O.V. Petryshyn. – London : Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015.

– Яковюк І. В. Правова інтеграція як фактор розвитку української державності та її правової системи // Правова доктрина України : у 5 т. – Харків : Право, 2013. – Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. – С. 713–751.

– Iakoviuk I. V. Legal Culture as a Characteristic of the Qualitative State of the Legal System // The Legal system of Ukraine: past, present and future» : in 5 vol. – Kyiv : Edit. Office of the journal «Law of Ukraine»; Kharkiv : Pravo, 2013. – Vol. 1. – Р. 669–691.

– Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк. – Харків : Право, 2013. – 760 с.

– Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за ред. І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. “Право України”, 2012. – 208 с. – (Академічні правові дослідження). – Дод. до юрид. журн. “Право України”.

– Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за ред.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк. – К. : Ред. журн. “Право України”, 2012. – 336 с. – (Академічні правові дослідження). – Дод. до юрид. журн. “Право України”.

– Европейская интеграция : проблемы теории и практики : монограф. / под ред. И. В. Яковюка, А. К. Сковикова. — М.: АНО ВПО “Моск. гуманит. ун-т” — М., 2012. — 278 с. 

– Яковюк И. В. Правовая культура как характеристика качественного состояния правовой системы // Правовая система Украины : история, состояние и перспективы : в 5 т. – Харьков : Право, 2011. – Т. 1 : Методологические и историко-теоретические  проблемы формирования и развития правовой системы Украины / под общ. ред. М. В. Цвика, А. В. Петришина. – С. 750–775.

– Яковюк І. В. Конституційно-правовий розвиток України в контексті інтеграційних процесів у Європі // Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія. – Київ : НІСД, 2010. – С. 94–110.

– Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми : монографія / за ред. : Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2010. – 272 с.

– Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе : монография / под ред. А. К. Сковикова, И. В. Яковюка. – Москва : ООО «НИПКЦ Восход – А», 2010. – 320 с.

– Яковюк І. В. Правова культура як характеристика якісного стану  правової системи // Правова системи України : історія, стан та перспективи : у 5 т. – Харків : Право, 2008. – Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи  України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – С. 640–663.

 – Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : монографія / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2007. – 248 с.

 – Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейських співтовариств : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 – міжнародне право ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

– Микієвич М. М., Трагнюк О. Я. Міжнародно-правова доктринаУкраїни щодо участі у міждержавних союзах // Правова доктрина України (у 5 т.). – Т. 2. Публічно-правова доктринаУкраїни / за заг. ред. Ю. П. Битяка. – С. 696–731.

Аспіранти кафедри »

Наукові студентські гуртки »

Назва гуртка: Науковий гурток з права Європейського Союзу
Робочі мови гуртка: англійська, українська.
Періодичність засідань: 1 раз в місяць.
Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри права Європейського Союзу – Олеся Янівна Трагнюк.

Наукові конференції »

Навчально-методична діяльність кафедри »

“Положення про проведення дистанційного підсумкового контролю”

Підручники і навчальні посібники:

– Теорія і практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум / за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2017. – 374 с.;

– Теорія і практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум; 2- ге вид. зі змін. і доп. / за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка;– Харків : Право, 2018;

 – Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 178 с.;

 – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 124 с.

Міжнародна діяльність кафедри »

Нагороди та відзнаки членів кафедри »

Викладачі кафедри визнавалися стипендіатами Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства» (І.В. Яковюк, О.Я. Трагнюк, Т.М. Анакіна, Т.В. Комарова, 2012) та у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (І.В. Яковюк, 2013).

Адреса кафедри:

м. Харків, вул. Динамівська, 4, аудиторія 806,807.

e-mail: kafedraeu@ukr.net