Кафедра земельного та аграрного права

Кафедра земельного та аграрного права одержала свою назву внаслідок реорганізації у вересні 2011 р. кафедри аграрного права.

ШУЛЬГА М.В.У різні часи на кафедрі працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у формування науково-педагогічної школи харківських науковців в галузі земельного та аграрного права: Ю.О. Вовк, В.М. Гайворонський, А.М. Запорожець, О.О. Погрібний, В.С. Шелестов.

Кафедру очолювали проф. В.С. Шелестов (1969 – 1991), проф.  А.М. Запорожець (1991 – 1995), проф. В.П. Жушман (1995 – 2011).

З вересня 2011 р. кафедрою керує д-р юрид. наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України М.В. Шульга.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін: «Аграрне право», «Земельне право», «Земельні спори і порядок їх розгляду».

Наукова діяльність кафедри »

За часи свого існування кафедра видала серію підручників та навчальних посібників: «Аграрне право» за ред. В.П. Жушмана (1997); «Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств» за ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана (2000); «Аграрне право України» за ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана (2003); «Міжнародне приватне право» за ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана (2005); «Аграрне право та законодавство» за ред. В.П. Жушмана (2007), «Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право України» та аграрне законодавство України» за ред. В.П. Жушмана та Г.С. Корнієнко (2008), «Аграрне право» за ред. проф. В.П. Жушмана та проф. А.М. Статівки (2010), «Словник з аграрного права» за ред. проф. В.П. Жушмана (2010), «Міжнародне приватне право» за ред. проф. В.П. Жушмана та доц. І.А. Шуміло (2011), «Аграрне право України (В питаннях та відповідях)» за ред. проф. В.П. Жушмана (2011), «Земельне право» за ред. М. В. Шульги (2013, 2014), «Аграрне право (оглядові лекції, нормативно-правові акти)» за ред. А.М. Статівки та В.Ю. Уркевича (2014), «Земельне право: запитання та відповіді» за ред. М.В. Шульги (2014), «Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції» за ред. А.М. Статівки (2015).

Наукова діяльність кафедри

З 2016 р. кафедра працює над реалізацією цільової комплексної програми «Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки».

Викладачами кафедри підготовлено низку наукових праць: В.П. Жушман «Роль договору в профілактиці правопорушень при поставці продукції за прямими тривалими господарськими зв’язками» (1995); А.М. Статівка «Договори в агропромисловому комплексі України в умовах ринку» (1997); М.В. Шульга «Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях» (1998); А.М. Статівка «Нові види договірних відносин за участю аграрних товаровиробників» (1999); «Господарсько-процесуальний кодекс: коментар» (у співавт.) (2002); Закон України «Про фермерське господарство: науково-практичний коментар» (у співавт.) (2004); В.Ю. Уркевич «Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти» (2004); «Нормативні акти з міжнародного приватного права» (у співавт.) (2005); Т.В. Лісова «Правове забезпечення землеустрою в Україні» (2005); В.П. Станіславський «Правове регулювання насінницької діяльності в Україні» (2006); Л.В. Лейба «Земельні спори та порядок їх вирішення» (2007); «Господарський кодекс України: науково-практичний коментар» (у співавт.) (2007); А.М. Статівка «Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні» (2007); Т.В. Курман «Правове забезпечення господарської діяльності державних спеціалізованих сільськогосподарських підприємств» (2007); В.Ю. Уркевич «Проблеми теорії аграрних правовідносин» (2007); Д.В. Санніков «Особливості використання і охорони земельних ділянок для садівництва громадян» (2010); «Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика» (колектив авторів) (2010); О.С. Лысанец «Земельно-правовые основы огородничества граждан» (2011); Панченко В.В. «Внутрішньогосподарські локальні нормативно-правові акти сільськогосподарських підприємств як форма аграрного права» (2012); Самсонова Я.О. «Правові засади виробництва й реалізації виноградної продукції в Україні» (2012), «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення» (колектив авторів, 2012), «Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України» (колектив авторів, 2013), Науково-практичний коментар Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (колектив авторів, 2013), «Вовк Ю.О. Вибрані праці» (упорядники: Гетьман А. П., Шульга М. В., 2013), «Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення» (колектив авторів, 2013), Ігнатенко І.В. «Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів» (2014), Кульчій І.М. «Організаційно-правове забезпечення диверсифікації сільських територій за участю сільськогосподарських товаровиробників» (2015), Хомінець С.В. «Правове забезпечення підвищення родючості ґрунтів» (2015), Бакай Ю.Ю. «Правова регламентація  відносин по вирощуванню та реалізації насіння соняшнику в Україні» (2016), «Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні» (колектив авторів, 2016).

Кафедрою здійснюється підготовка висновків на запити Конституційного Суду України та Верховного Суду України з питань, що стосуються використання та охорони земель у процесі здійснення земельної реформи.

Кафедрою організовано та проведено ряд наукових конференцій і круглих столів: круглий стіл «Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права», присвячений 90-річчю з дня народження видатного педагога, відомого вченого, доктора юридичних наук, професора Вовка Юліана Олександровича (м. Харків, 24 травня 2013 р.); Наукова конференція студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права» (м. Харків, 28 лютого 2014 року); круглий стіл «Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі», присвячений пам’яті професора Олексія Олексійовича Погрібного (м. Харків, 13 червня 2014 р.); Наукова конференція студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених «Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права» (м. Харків, 24 квітня 2015 року); круглий стіл «Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи» (м. Харків, 30-31 жовтня 2015 р.).

Члени кафедри брали участь у багатьох всеукраїнських і міжнародних наукових заходах: круглий стіл «Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна» (м. Київ, 25 травня 2012 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та здобувачів «Юридична осінь 2012 року» (м. Харків, 13 листопада 2012 р.), круглий стіл «Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України» (м. Харків, 9 листопада 2012 р.), круглий стіл «Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права», присвячений 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора Вовка Юліана Олександровича (м. Харків, 24 травня 2013 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Право, суспільство і держава: форми взаємодії» (м. Київ, 15-16 березня 2013 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (м. Львів, 22-23 березня 2013 р.), Круглий стіл, присвячений пам’яті професора, д.ю.н., академіка НАПрН України О. О. Погрібного, «Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі» (м. Харків, 13 червня 2014 р.), круглий стіл «Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти» (м. Харків, 5 грудня 2014 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного і екологічного права», присвячена 90-річчю від народження доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України В. З. Янчука (м. Київ, 22 – 23 травня 2015 р.), круглий стіл «Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства» (м. Вінниця, 14 – 15 травня 2015 р.), Міжнародна наукова конференція «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 – 24 жовтня 2015 р.), круглий стіл «Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи» (м. Харків, 30 – 31 жовтня 2015 р.), круглий стіл «Правові проблеми розвитку сільських територій України», присвячений пам’яті відомого українського вченого-правознавця, члена-кореспондента НАН України В. І. Семчика (м. Київ, 9 грудня 2015 р.) та ін.

Результати наукових досліджень кафедри містяться у серіях наукових статей, опублікованих як у вітчизняних, так і в міжнародних наукових періодичних виданнях.

Викладачі кафедри »

Список викладачів кафедри земельного та аграрного права

 1.  Шульга Михайло Васильович – д.ю.н., професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права

2.  Статівка Анатолій Миколайович – д.ю.н., професор, професор кафедри земельного та аграрного права

3.  Уркевич Віталій Юрійович – д.ю.н., професор, професор кафедри земельного та аграрного права

4. Гордєєв Володимир Іванович к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права

5. Лісова Тетяна Вікторівна к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права

6. Лисанець Олег Станіславович к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права

7. Корнієнко Валентина Миколаївна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права

8.  Корнієнко Ганна Сергіївна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права

9.  Курман Тетяна Вікторівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права

10. Станіславський Валерій Петрович к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права

11. Санніков Дмитро Валерійович к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права

12. Лейба Людмила Василівна к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права

13.  Туєва Оксана Миколаївна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права

14. Шарапова Світлана Володимирівна к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права

15. Бакай Юлія Юріївна к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права

16. Ігнатенко Ірина Володимирівна – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права

17. Лушпаєв Сергій Олександрович – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права

18. Кульчій Інна Миколаївна – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права

19.  Панченко Вікторія Валеріївна – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права

20.  Покальчук Михайло Юрійович – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права

21.  Самсонова Яна Олексіївна – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права

22.  Хомінець Світлана Володимирівна – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права

Графік індивідуальних консультацій викладачів »

Г Р А Ф І К

індивідуальних консультацій протягом ІІ семестру 2015-2016 н. р.

викладачів кафедри земельного та аграрного права

 

Понеділок

11.00 – 13.00 – Браславець О. О.

 

Вівторок

09.00 – 11.00 – проф. Уркевич В. Ю.

09.00 – 11.00 – доц. Курман Т. В.

09.00 – 11.00 – доц. Туєва О. М.

10.45 – 12.45 – ас. Лушпаєв С. О.

11.00 – 13.00 – ас. Кульчій І. М.

11.00 – 13.00 – ас. Покальчук М. Ю.

11.00 – 13.00 – доц. Гордєєв В. І.

 

Середа

11.00 – 13.00 – доц. Лісова Т. В.

11.00 – 13.00 – доц. Шарапова С. В.

11.00 – 13.00 – ас. Самсонова Я. О.

Четвер

10.00 – 12.00 – асп. Любчич А. М.

10.30 – 12.30 – асп. Золотарьова Д. М.

10.30 – 12.30 – ас. Панченко В. В.

11.00 – 13.00 – проф. Статівка А. М.

11.00 – 13.00 – доц. Корнієнко Г. С.

11.00 – 13.00 – доц. Корнієнко В. М.

11.00 – 13.00 – доц. Лисанець О. С.

11.00 – 13.00 – ас. Ігнатенко І. В.

11.00 – 13.00 – доц. Станіславський В. П. (корпус по вул. Пушкінська, 79)

 

П’ятниця

08.45 – 10.45 – доц. Санніков Д. В.

11.00 – 13.00 – Браславець О. О.

Інформація про гуртки »

 

Наукові керівники гуртка з аграрного права:

1.      Уркевич Віталій Юрійович – д.ю.н., доцент, професор кафедри земельного та аграрного права;

2.      Курман Тетяна Вікторівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права;

3.      Панченко Вікторія Валеріївна – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права;

4.      Самсонова Яна Олексіївна – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права.

 Наукові керівники гуртка з земельного права: 

1.  Лісова Тетяна Вікторівна к.ю.н., доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права;

2. Санніков Дмитро Валерійович к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права;

3. Ігнатенко Ірина Володимирівна – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права.

Контакти кафедри земельного та аграрного права:

м Харків, вул. Пушкінська, 77; аудиторія 223-п;

Телефон: (057) 704-92-41;

e-mail: aglaw@nulau.edu.ua;   

Завідуюча лабораторією – Браславець Олена Олександрівна, лаборант – Савельєва Олена Миколаївна.