Кафедра екологічного права

Соколова А.К.

Кафедра екологічного права як самостійний структурний підрозділ університету існує з 1979 р. Із моменту її заснування і до 2005 р. кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України В.К. Попов (1979 – 2005 рр.), який був одним із її фундаторів. Із 2005 по 2011 рр. кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України М.В. Шульга, а у період із 2011 – 2015 рр. завідувачем був доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи університету, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки А.П. Гетьман.

Нині завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, доцент А.К. Соколова.

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у формування науково-педагогічної школи харківських науковців з екологічного права: професор, доктор юридичних наук Ю.О. Вовк; професор, кандидат юридичних наук В.В. Гречко; доцент, кандидат юридичних наук В.О. Чуйков.

Викладачі кафедри читають такі навчальні дисципліни як: «Екологічне право України», «Правове регулювання екологічної безпеки», а також спеціальний курс «International and European Environmental Law» joint Masters’ Degree Programme «INTERNATIONAL LAW» with Mykolas Romeris University.

Наукова діяльність кафедри »

Кафедрою видані підручники та навчальні посібники: «Екологічне право України», за ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана (2001); «Екологічне право України», за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги (2005); «Екологічне право України», за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги (2009); «Экологическое право Украины» (рос. мовою), за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги (2007); зб. «Законодавство України про довкілля», уклад. А. П. Гетьман та М. В. Шульга (2006); «Словник юридичних термінів екологічного законодавства України», за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги (2010).

Упродовж останніх п’яти років (2011-2015 рр.) викладачі кафедри брали участь у підготовці підручників та навчальних посібників, загальна кількість – 22 (171,36 друк. арк.). Серед них: «Правове регулювання екологічної безпеки в Україні» (2012); «Філософія правового виховання» (2012); «Екологічне право» (2013); «Ресурси та охорона навколишнього середовища» (2013); навчальний електронно-інформаційний комплекс з екологічного права України (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48761 від 13.04.2013 р.); «Правове регулювання страхової діяльності» (2014); «Актуальні проблеми гірничого права України» (2015); «Перспективи розвитку еколого-правового регулювання використання альтернативних джерел енергії» (2015); «Енергетичне право України: еколого-правові аспекти» (2015); «Інвестиційне право» (2015); «Екологічна етика» (2015) тощо.

Протягом 2002-2010 років членами кафедри було підготовлено та опубліковано шість видань науково-практичного коментарю до Земельного кодексу України (за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги).

За участю викладачів кафедри також підготовлено вісім науково-практичних коментарів до: Конституції України (2011); законів України «Про тваринний світ» (2010); «Про охорону атмосферного повітря» (2011); «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (2013); Лісового кодексу України (2009), Податкового кодексу України (2011, 2012); Кодексу України про надра (2012).

Члени кафедри проводять наукові дослідження з актуальних проблем екологічного права, використання, відтворення та охорони природних ресурсів, дотримання екологічних прав людини та ін. Зокрема, у 2006 – 2010 рр. вивчалися проблеми вдосконалення правового регулювання екологічних відносин. За 2011–2015 рр. виконано наукове дослідження за цільовою комплексною програмою «Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки».

Викладачі опублікували/видали такі роботи: монографії А. П. Гетьман «Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве» (1994); А. П. Гетьман «Вступ до теорії еколого-процесуального права України» (1998); А. К. Соколова «Флористичне право України: проблеми формування та розвитку» (2009); В. Л. Бредіхіна «Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище» (2008); М. К. Черкашина «Юридичні гарантії права природокористування» (2010); В. В. Шеховцов «Правове регулювання права приватної власності на об’єкти тваринного світу в Україні» (2010). Т. В. Григор’єва  «Правові засади використання, охорони та відтворення водних живих ресурсів» (2011).

Академік А. П. Гетьман брав участь у написанні колективних монографій, а саме: «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы» (2011); «Договір як універсальна правова конструкція» (2012); «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення», (2012); «Правове виховання в сучасній Україні» (2013); «Правова доктрина України» (2013); «Проблеми правової відповідальності» (2014).

У 2014 році вийшла в світ колективна монографія кафедри за загальною редакцією А. П. Гетьмана «Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку», якій відповідно до рішення номінаційного комітету Євразійської асоціації правничих шкіл та правників від 12 листопада 2014 році № 2 у номінації «Земельне право, екологічне право, природноресурсове право та право екологічної безпеки» присуджено премію імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні.

Науковці кафедри протягом усього часу її існування брали активну участь у законотворчій роботі та експертизі проектів поресурсових кодексів і законів, інших нормативних актів, як-от: «Про екологічну безпеку України», «Про екологічну експертизу», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», а також як члени робочих груп розробляли проекти Земельного, Водного, Лісового кодексів, Кодексу України про надра, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічний аудит» та ін., а нині працюють над проектом Екологічного кодексу України.

Науково-педагогічні працівники кафедри були учасниками у численних міжнародних наукових заходів, а саме, конференцій: «Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України» (Харків, 2006); «Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України» (Київ, 2006); наукового семінару «Конституція України: практика реалізації та перспективи розвитку» (Харків, 2006); всеукраїнської науково-практичної конференції «Система управління екологічними ризиками: наука і практика» (Харків, 2006); XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів» (Алушта, 2006); Міжнародної науково-правової конференції «Реалізація Конституції України: проблеми теорії та практики» (Алушта, 2006); семінару «Конституція України: практика реалізації та перспективи розвитку» НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування; Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні» (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД» (м. Луцьк, 10-11 вересня 2010 р.); XVIII Міжнародної конференції з автоматичного управління (м. Львів, 28-30 вересня 2011 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Правові аспекти реалізації екологічної та природоресурсної політики» (м. Дніпропетровськ, 7-8 жовтня 2011 року); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства», присвяченої 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Маслова (м. Харків, 16 березня 2012 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Особливість. Суспільство. Право», присвяченої 10-річчю Полтавського юридичного інституту (м. Полтава, 15 березня 2012 р.); Міжнародному науково-практичному симпозіумі «Екологічні, інженерно-економічні та правові аспекти системи життєзабезпечення» (Ганновер, 2012 р.) Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України (м. Харків, 20-21 листопада 2013 р.); Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 92-ій річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В.П. Маслова, «Актуальні проблеми приватного права» (м. Харків, 28 лютого 2014 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Права та свободи людини і громадянина і механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» (м. Братислава, Словацька Республіка, 19-20 вересня 2014 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Правові реформи в Молдові, Україні та Грузії в контексті євроінтеграційних процесів», Інститут юридичних і політичних наук Академії наук Республіки Молдова, Університет Політичних і Економічних Європейських Знань імені Костянтина Стере (м. Кишинів, Республіка Молдова, листопад 2014 р.), Міжнародної наукової конференції «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті», м. Кошице, Словацька Республіка.

Співробітники кафедри щорічно проводять круглі столи з актуальних питань. Зокрема, «Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України» (2012 рік); «Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права» (м. Харків, 2013 рік); «Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти» (м. Харків, 2014 рік); «Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади» (м. Харків, 2015 рік).

Результати наукових досліджень кафедри викладені у наукових статтях, опублікованих як у вітчизняних, так і в міжнародних періодичних виданнях.

Викладачі кафедри »

 

Професорсько-викладацький склад кафедри екологічного права

На кафедрі працює асистент Копиця Є.М., 2 аспіранти третього року навчання – Павлова О.В., Туліна Е.Є., 3 аспіранти першого року навчання – Діденко А.О., Кошеленко К.В., Статівка О.О. та стажист-дослідник – Костирко Я. В.

 

п/п

 ПІБ Посада, вчене звання Науковий ступінь Тема докторської (кандидатської) дисертації, рік захисту
1. Гетьман Анатолій Павлович професор доктор юридичних наук «Правовое регулирование деятельности областного звена республиканских комитетов по охране окружающей среды и регулирование использования природных ресурсов» (1986); «Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення й розвитку» (1995)
2. Соколова Алла Костянтинівна доцент доктор юридичних наук

«Договоры на пользование природными ресурсами» (1993);

«Теоретичні засади становлення та розвитку флористичного права України» (2013)

         
3. Размєтаєв Сергій Володимирович доцент кандидат юридичних наук «Правовые вопросы участия общественности в охране окружающей природной среды» (1990)
4. Анісімова Ганна Валеріївна доцент кандидат юридичних наук «Здійснення громадянами екологічних прав» (1996)
5. Ткаченко Олена Миколаївна доцент кандидат юридичних наук «Право користування курортними лікувально-оздоровчими та рекреаційними зонами» (1999)
6. Єрмолаєва Тетяна Вікторівна доцент кандидат юридичних наук «Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів» (2005)
7. Бредіхіна Вікторія Леонідівна доцент кандидат юридичних наук «Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище» (2005)
8. Черкашина Марина Костянтинівна доцент кандидат юридичних наук «Юридичні гарантії права природокористування» (2008)
9. Донець Ольга Володимирівна доцент кандидат юридичних наук «Правовий режим земель історико-культурного призначення» (2010)
10. Шеховцов Володимир Володимирович доцент кандидат юридичних наук «Право приватної власності на об’єкти тваринного світу» (2010)
11. Суєтнов Євгеній Павлович доцент кандидат юридичних наук «Відчудження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності» (2013)
12. Лозо Олена Вячеславівна асистент кандидат юридичних наук «Правове регулювання охорони ландшафтів в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аналіз» (2015)

Інформація про консультації »

ГРАФІК

проведення консультацій викладачами кафедри екологічного права

Інформація про гуртки »

 

На кафедрі екологічного права працюють іменні студентські наукові гуртки.
Назва факультету Керівник гуртка
 Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 доц. Шеховцов В. В., доц. Размєт аєв С. В.,

доц. Єрмолаєва Т. В., доц. Суєтнов Є. П.

 Інститут підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

(II потік)

 доц. Анісімова Г. В.

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

(III потік)

 доц. Соколова А. К.
 господарсько-правовий факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  доц. Бредіхіна В. Л., доц. Суєтнов Є. П.

військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

міжнародно-правовий факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

факультет підготовки кадрів для Пенсійного фонду України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Слідчо-криміналістичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

доц. Черкашина М. К.

доц. Донець О. В.

Контакти кафедри:

Кафедра екологічного права знаходиться за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 19.

тел.: (057) 704-92-97

E-mail: ekolaw@nulau.edu.ua

Завідувач лабораторією кафедри – Дар’я Андріївна Блавацька; лаборант кафедри – Наталія Миколаївна Чепель.