Кафедра екологічного права

Соколова А.К.

Кафедра екологічного права як самостійний структурний підрозділ університету існує з 1979 р. Із моменту її заснування і до 2005 року кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України В. К. Попов, який був одним із її фундаторів. Із 2005 по 2011 роки кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України М. В. Шульга, а у період із 2011 по 2015 роки завідувачем був доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи університету, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки А. П. Гетьман.

Нині завідувачем кафедри є доктор юридичних наук, доцент  А. К. Соколова.

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у формування науково-педагогічної школи харківських науковців з екологічного права: доктор юридичних наук, професор Ю. О. Вовк; кандидат юридичних наук, професор В. В. Гречко; кандидат юридичних наук, доцент В. О. Чуйков; кандидат юридичних наук, доцент В. С. Шахов.

На кафедрі здійснюється викладання таких навчальні дисципліни як: «Екологічне право»; «Правове регулювання екологічної безпеки»; «Юридична відповідальність в екологічному праві», «Правове регулювання природокористування», «Правове регулювання поводження з виробничими та побутовими відходами», «Правове регулювання використання природних ресурсів у господарській діяльності», «International and European Environmental Law».

Наукова діяльність кафедри »

Кафедрою видані підручники та навчальні посібники: «Екологічне право України», за ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана (2001); «Екологічне право України», за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги (2005); «Екологічне право України», за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги (2009); «Экологическое право Украины» (рос. мовою), за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги (2007); збірник «Законодавство України про довкілля», уклад. А. П. Гетьман та М. В. Шульга (2006); «Словник юридичних термінів екологічного законодавства України», за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги (2010); «Екологічне право» (2013); «Екологічне право України. Загальна частина (таблиці та схеми)», за ред. А. П. Гетьмана (2015); «Екологічне право України. Особлива частина (таблиці та схеми)», за ред. А. П. Гетьмана (2015); «Актуальні проблеми гірничого права України», уклад. А. П. Гетьман (2015); «Перспективи розвитку еколого-правового регулювання використання альтернативних джерел енергії аспекти», уклад. А. К. Соколова (2015); «Енергетичне право України: еколого-правові аспекти», уклад. Г. В. Анісімова (2015); «Екологічне право в запитаннях та відповідях» (2017), «Екологічне право» (2019). Крім того, колективом кафедри підготовлено «Навчальний електронно-інформаційний комплекс з екологічного права України» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48761 від 13.04.2013 р.).

Викладачі кафедри брали участь у підготовці підручників та навчальних посібників, серед них: «Правове регулювання екологічної безпеки в Україні» (2012); «Філософія правового виховання» (2012); «Ресурси та охорона навколишнього середовища» (2013); «Правове регулювання страхової діяльності» (2014); «Інвестиційне право» (2015); «Екологічна етика» (2015); «Правове забезпечення ядерної радіоекологічної безпеки. Радіоекологія» (2017); «Екологічне право України. Особлива частина» (2017) тощо.

Протягом 2002-2010 років членами кафедри було підготовлено та опубліковано шість видань науково-практичного коментарю до Земельного кодексу України (за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги).

За участю викладачів кафедри також підготовлено вісім науково-практичних коментарів до: Конституції України (2011); законів України «Про тваринний світ» (2010); «Про охорону атмосферного повітря» (2011); «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (2013); Лісового кодексу України (2009), Податкового кодексу України (2011, 2012); Кодексу України про надра (2012).

Члени кафедри проводять наукові дослідження з актуальних проблем екологічного права, використання, відтворення та охорони природних ресурсів, дотримання екологічних прав людини та ін. Зокрема, у 2006-2010 роках вивчалися проблеми вдосконалення правового регулювання екологічних відносин. За 2011-2015 роки виконано наукове дослідження за цільовою комплексною програмою «Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки». З 2016 року викладачами кафедри проводяться дослідження за цільовою комплексною програмою «Проблеми вдосконалення правового регулювання користування природними ресурсами та комплексами в Україні».

Викладачі опублікували наступні монографії: А. П. Гетьман «Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве» (1994); А. П. Гетьман «Вступ до теорії еколого-процесуального права України» (1998); А. П. Гетьман «Доктрина екологічного права та законодавства України» (2019); А. К. Соколова «Флористичне право України: проблеми формування та розвитку» (2009); Г. В. Анісімова «Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства в контексті природно-правової доктрини» (2019); В. Л. Бредіхіна «Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище» (2008); М. К. Черкашина «Юридичні гарантії права природокористування» (2010); В. В. Шеховцов «Правове регулювання права приватної власності на об’єкти тваринного світу в Україні» (2010); Т. В. Григор’єва  «Правові засади використання, охорони та відтворення водних живих ресурсів» (2011); Туліна Е. Є. «Правові засади використання рослинного світу» (Туліна Е. Є. нагороджена Дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання у номінації «Монографії») (2017).

Викладачі кафедри брали участь у написанні колективних монографій, а саме: «Теоретико-методологічні засади забезпечення сталого розвитку України: еколого-правовий аспект» (2017); «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні» (2018); «Правові основи здійснення господарської діяльності в інноваційному суспільстві» (2018); Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні (2018).

Академік А. П. Гетьман брав участь у написанні колективних монографій, а саме: «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы» (2011); «Договір як універсальна правова конструкція» (2012); «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення», (2012); «Правове виховання в сучасній Україні» (2013); «Правова доктрина України» (2013); «Проблеми правової відповідальності» (2014); Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні (2016); «Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики» (2016); «Теоретико-методологічні засади забезпечення сталого розвитку України: еколого-правовий аспект» (2017); «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні» (2018); «Правові основи здійснення господарської діяльності в інноваційному суспільстві» (2018); Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні (2018).

У 2014 році вийшла в світ колективна монографія кафедри за загальною редакцією А. П. Гетьмана «Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку» щодо якої відповідно до рішення номінаційного комітету Євразійської асоціації правничих шкіл та правників від 12.11.2014 р. № 2 у номінації «Земельне право, екологічне право, природноресурсове право та право екологічної безпеки» присуджено премію імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання в Україні.

У 2018 році викладачами кафедри підготовлено 238 статей до 14-го тому Великої української юридичної енциклопедії (Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 14: Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. 776 с.).

Науковці кафедри протягом усього часу її існування брали активну участь у законотворчій роботі та експертизі проектів поресурсових кодексів і законів, а також інших нормативно-правових актів, як-от: «Про екологічну безпеку України», «Про екологічну експертизу», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо сприяння розвитку торфовидобувної галузі», «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення природоохоронного режиму використання земель сільськогосподарського призначення у процесі запровадження обігу земель)».

Як члени робочих груп викладачі кафедри розробляли проекти Земельного, Водного, Лісового кодексів, Кодексу України про надра, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічний аудит» та ін., а нині працюють над проектом Екологічного кодексу України.

Науково-педагогічні працівники кафедри були учасниками численних міжнародних наукових заходів, а саме: Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України» (м. Харків, 2006); Міжнародної науково-практичної конференції «Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України» (м. Київ, 2006); наукового семінару «Конституція України: практика реалізації та перспективи розвитку» (м. Харків, 2006); XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів» (м. Алушта, 2006); Міжнародної науково-правової конференції «Реалізація Конституції України: проблеми теорії та практики» (м. Алушта, 2006); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні» (м. Хмельницький, 2010); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД» (м. Луцьк, 2010); XVIII Міжнародної конференції з автоматичного управління (м. Львів, 2011); Міжнародної науково-практичної конференції «Правові аспекти реалізації екологічної та природоресурсної політики» (м. Дніпропетровськ, 2011); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства», присвяченої 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Маслова (м. Харків, 2012); Міжнародної науково-практичної конференції «Особливість. Суспільство. Право», присвяченої 10-річчю Полтавського юридичного інституту (м. Полтава, 2012); Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Екологічні, інженерно-економічні та правові аспекти системи життєзабезпечення» (Ганновер, 2012) Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України (м. Харків, 2013); Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 92-ій річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова «Актуальні проблеми приватного права» (м. Харків, 2014); Міжнародної науково-практичної конференції «Права та свободи людини і громадянина і механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» (м. Братислава, Словацька Республіка, 2014); Міжнародної науково-практичної конференції «Правові реформи в Молдові, Україні та Грузії в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Кишинів, Республіка Молдова, 2014), Міжнародної наукової конференції «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (м. Кошице, Словацька Республіка, 2015); Міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука и практика: виклики сучасних євроінтеграційних інтеграційних процесів» (м. Братислава, Словацька Республіка, 2015); Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право в умовах глобалізації та перспективи» (м. Дніпропетровськ, 2015); Міжнародної науково-практичної конференції «Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства» (м. Київ, 2015); ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2015)» (м. Харків, 2015); Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава, 2015); Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики» (м. Кривий Ріг, 2015); Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон, 2015); Міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород, 2015); Х Міжнародної науково-практичної конференції «Еколого-правові та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів» (м. Харків, 2015); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми судового права», присвяченої пам’яті професора І. Є. Марочкіна (м. Харків, 2015); Міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику» (м. Харків, 2016); Східноєвропейського форуму з правової реформи «20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» (м. Харків, 2016); ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Юридичні науки: проблеми та перспективи» (м. Київ, 2016); ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 2016); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 2016); Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)» (м. Харків, 2016); Міжнародної науково-практичної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 2016); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 2016); Міжнародної науково-практичної конференції «Соціолого-правові, політичні, економічні та екологічні складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини: теоретико-методологічні та прикладні проблеми розвитку екологічного права і правової охорони довкілля» (м. Київ, 2016); Міжнародної науково-практичної конференції «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин», присвяченої 90-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора Титової Н. І. (м. Львів, 2016); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (м. Дніпро, 2016); Міжнародного Конгресу, присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 2017); Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади ведення органічного землеробства» (м. Харків, 2017); Міжнародної науково-практичної конференції «Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до європейської спільноти: проблеми та перспективи» (м. Сєверодонецьк, 2017); Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці» (м. Харків, 2017); Міжнародної конференції «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні» (м. Харків, 2017); Міжнародної наукової конференції «Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм» (Х Тодиківські читання) (м. Харків, 2017); ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів» (м. Київ, 2017); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (м. Дніпро, 2017); Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження правового регулювання публічного адміністрування» (м. Люблін, Польща, 2017); Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти» (м. Прага, Чехія,  2017); Міжнародної науково-практичної конференції «Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права» (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2018); І Міжнародної міжгалузевої конференції «Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та України» (м. Рига, Латвія, 2018); Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи» (м. Дніпро, 2018); Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» (м. Сєвєродонецьк, 2017); Міжнародної науково-практичної конференції «Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України» (м. Одеса, 2017); XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information (Kyiv, Ukraine, 2018); Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України «Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть» (м. Київ, 2018); Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми судового права» (м. Харків, 2018); Бізнес форуму «Эстония – инновационная платформа для международного бизнеса» (м. Харків, 2018); Fourth International Conference of European Academy of Science «Proceedings of the Fourth International Conference of European Academy of Science» (м. Бонн, Німеччина, 2019 р.); IX Міжнародного цивілістичного форуму «Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством ЄС» (м. Харків, 2019); Міжнародної науково-практичної конференції «Нові завдання юридичної науки в Україні та в країнах ЄС» (м. Мішкольц, Угорщина, 2019); Міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізації відходів» (м. Харків, 2019); Міжнародного науково-практичного круглого столу «Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення» (м. Харків, 2019); Міжнародної науково-практичної конференції «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики» (м. Дніпро, 2019); Міжнародної науково-практичної конференції «Еколого-правовий статус людини і громадянина в Україні та світі: ретроспективний та перспективний погляди» (м. Київ, 2019); Міжнародної науково-практичної конференції: «Четверте зібрання фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах» (м. Одеса, 2019); XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 2019); IIІ Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 2019); Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 2019); Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві» (м. Харків, 2019); Міжнародної науково-практичної конференції «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Львів, 2019); Міжнародної науково-практичної конференції «Problemes et perspectives díntroduction de la recherche scientifique innovente» (м. Брюссель, Бельгія, 2019); Медико-правового форуму «Конституційні засади медичної реформи в Україні» (м. Харків, 2019).

Члени кафедри щорічно проводять круглі столи та науково-практичні конференції з актуальних питань. Зокрема, «Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України» (2012 рік); «Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права» (2013 рік); «Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти» (2014 рік); «Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади» (2015 рік); «Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку» (2016 рік); «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції» (2017 рік); «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика» (2018 рік); «Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах», присвячений 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України В. К. Попова (2019 рік).

Крім того, викладачами кафедри 6 жовтня 2017 року організовано та проведено четверту панельну дискусію «Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів» в рамках І Харківського міжнародного юридичного форуму  «Право та проблеми сталого розвитку у глобалізованому світі».

Результати наукових досліджень кафедри викладені у наукових статтях, опублікованих як у вітчизняних, так і в міжнародних періодичних виданнях.

Викладачі кафедри »

 

Професорсько-викладацький склад кафедри екологічного права

 

п/п

 ПІБ

Посада, вчене звання

Науковий ступінь

Тема докторської (кандидатської) дисертації,

рік захисту

1.

Соколова

Алла Костянтинівна

доцент, завідувач кафедри

доктор юридичних наук

«Договоры на пользование природными ресурсами» (1993);

«Теоретичні засади становлення та розвитку флористичного права України» (2013)

 

2.

Гетьман

Анатолій Павлович

професор

доктор юридичних наук

«Правовое регулирование деятельности областного звена республиканских комитетов по охране окружающей среды и регулирование использования природных ресурсов» (1986); «Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення й розвитку» (1995)

 

3.

Размєтаєв

Сергій Володимирович

доцент

кандидат юридичних наук

«Правовые вопросы участия общественности в охране окружающей природной среды» (1990)

 

4.

Анісімова

Ганна

Валеріївна

доцент

кандидат юридичних наук

«Здійснення громадянами екологічних прав»

 (1996)

 

5.

Ткаченко

Олена

Миколаївна

доцент

кандидат юридичних наук

«Право користування курортними лікувально-оздоровчими та рекреаційними зонами» (1999)

 

6.

Єрмолаєва

Тетяна

Вікторівна

доцент

кандидат юридичних наук

«Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів» (2005)

 

7.

Бредіхіна

Вікторія Леонідівна

доцент

кандидат юридичних наук

«Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище» (2005)

 

8.

Черкашина Марина Костянтинівна

доцент

кандидат юридичних наук

«Юридичні гарантії права природокористування»

(2008)

 

9.

Донець

Ольга Володимирівна

доцент

кандидат юридичних наук

«Правовий режим земель історико-культурного призначення» (2010)

 

10.

Шеховцов Володимир Володимирович

доцент

кандидат юридичних наук

«Право приватної власності на об’єкти тваринного світу»

(2010)

 

11.

Суєтнов

Євгеній

Павлович

доцент

кандидат юридичних наук

«Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності» (2013)

 

12.

Лозо

Олена Вячеславівна

асистент

кандидат юридичних наук

«Правове регулювання охорони ландшафтів в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аналіз» (2015)

 

13.

Савчук

Олена

Олександрівна

асистент

кандидат юридичних наук

«Процедурні правовідносини у лісовому законодавстві України» (2015)

 

14.

Копиця

Євгенія

Миколаївна

асистент

кандидат юридичних наук

«Правові засади нормування у галузі охорони атмосферного повітря» (2016)

 

15.

Туліна

Ельбіс

Євгенівна

асистент

кандидат юридичних наук

«Правове забезпечення використання рослинного світу» (2016)

 

16.

Задихайло

Дмитро

Дмитрович

асистент

кандидат юридичних наук

«Кабінет Міністрів України як суб’єкт економічної системи: конституційно-правові засади» (2014)

 

На кафедрі працюють аспіранти: Оніщенко О. Ю., Пльохова А. Ю., Давидович К. О., Третьяк А. В.

Наукові студентські гуртки »

На кафедрі екологічного права працюють студентські іменні наукові гуртки кафедри під керівництвом завідувача кафедри, доц. Соколової А. К., доц. Анісімової Г. В., доц. Размєтаєва С. В., доц. Бредіхіної В. Л., доц. Черкашиної М. К., доц. Єрмолаєвої Т. В., доц. Шеховцова В. В., доц. Донець     О. В., доц. Суєтнова Є. П., ас. Лозо О. В., ас. Копиці Є. М., ас. Туліної Е. Є.

Робота студентських іменних наукових гуртків кафедри екологічного права проводиться на базі наступних інститутів та факультетів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:  Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Інституту підготовки кадрів для органів юстиції, Інституту підготовки юридичних кадрів для органів Служби безпеки України, Слідчо-криміналістичного інституту, Господарсько-правового факультету, Військово-юридичного факультету, Міжнародно-правового факультету,  Фінансово-правового факультету, Факультету адвокатури.

Основними формами наукової роботи наукового гуртка є: підготовка студентами наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних проблем екологічного права та практики його застосування, виступи на засіданнях наукового гуртка, наукових семінарах, конференціях, круглих столах; підготовка студентами наукових публікацій, рецензій, анотацій на опубліковані наукові праці; участь у студентських конкурсах, олімпіадах тощо.

21-22 листопада 2016 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проведено I Всеукраїнський турнір судових дебатів із екологічного права. Турнір було присвячено проблемним питанням застосування екологічного законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами. У заході брали участь 28 команд юридичних вишів країни. Турнір складався з 4 відбіркових раундів. У фінальному заключному раунді команда Університету (студенти Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України – Кононенко Є. та Миславський І.) під керівництвом доц. Размєтаєва С. В., доц. Суєтнов Є. П. перемогла команду Київського національного університету імені Тараса Шевченка і посіла І місце.

Контакти кафедри:

Кафедра екологічного права знаходиться за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 19.

Тел.: (057) 704-92-97

E-mail: ekolaw@nulau.edu.ua; ekologpravo@ukr.net

Старший лаборант кафедри – Малохліб Олена Сергіївна

Лаборант кафедри – Нестеренко Юлія Володимирівна