Кафедра адміністративного права

Завідуючим кафедрою адміністративного права є доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки та техніки України, професор Гаращук Володимир Миколайович.

Кафедра адміністративного права як самостійна була створена у 1979 році. У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені-адміністративісти проф. О.М. Якуба, Р.С. Павловський, доц. В.О. Барахтян.

Першим завідуючим кафедри (на час її утворення як самостійної кафедри) був Герой Радянського Союзу, заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії УРСР, доктор юридичних наук професор Р.С. Павловський.

З 1990 р. по березень 2015 року завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України Ю. П. Битяк.

З квітня 2015 року виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою, а з грудня 2015 року завідуючим кафедрою адміністративного права є доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки та техніки України,  професор В.М. Гаращук.

На кафедрі адміністративного права на постійній основі працюють 18 викладачів, з яких: 3 доктора юридичних наук, професори: Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Матюхіна Н.П.; 1 доктор юридичних наук, доцент Лученко Д.В.; 1 кандидат юридичних наук, професор − Шульга М.Г.; 12 кандидатів юридичних наук, доцентів: Зуй В.В., Червякова О.Б, Зима О.Т., Писаренко Н.Б., Бойко І.В., Соловйова О.М., Сьоміна В.А., Ігнатченко І.Г., Рябченко Я.С., Федчишин С.А., Марченко О.О., Ковтун М.С. ; 1 кандидат юридичних наук, асистент Біленська Д.О. 

За сумісництвом на кафедрі працює  к.ю.н., ас. Балакарєва І.М., к.ю.н., ас. Зелінська  Я.С., к.ю.н., ас. Спасенко В.О., к.ю.н., ас. Бєлікова М.І.

Навчально-допоміжний персонал кафедри складають зав. лабораторією Топоркова Н.П. та  ст. лаборант Редіна П.В.

Викладацька діяльність кафедри »

Викладацька діяльність кафедри.

Кафедра адміністративного права забезпечує викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» на 2-му курсі денних факультетах. Для студентів другого (магістерського) рівня, денної форми навчання, викладаються навчальні дисципліни «Митне право», «Публічна служба», «Адміністративне судочинство». Для Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України було розроблено профіль освітньої програми «Публічне адміністрування у  сфері юстиції», до якого входять 6 основних та 8  вибіркових навчальних дисциплін. На вечірньому факультеті викладаються навчальні дисципліни «Адміністративне право» та  «Митне право». Для студентів Факультету правосуддя читається навчальна дисципліни «Розгляд судами адміністративних справ» та «Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення». Для студентів заочного факультету № 1 «бакалавріату» викладаються навчальні дисципліни: «Адміністративне право», «Митне право».

Викладачами розроблений, розміщений на сайті університету Навчальний електронно-інформаційний комплекс з адміністративного права (НЕІК).

Наукова діяльність кафедри »

Наукові дослідження кафедри протягом усього періоду її існування зосереджувались на головних напрямках розвитку адміністративного права і процесу, теоретичних проблем державного управління та публічного адміністрування, проблем забезпеченні законності, прав та свобод громадян, їх гарантій у державному управлінні, основних засад відповідальності за адміністративні правопорушення, державного контролю, митного права та ін.

Науково-дослідницька робота кафедри за період 2012-2017 рр. здійснювалася в межах комплексно-цільової програми “Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні” № 0111u000966 до виконання якої були залучені всі викладачі.

Протягом 2012–2017 рр. були підготовлені й захищені 2 докторські дисертації, 25 кандидатських дисертацій, із них 7 – працівниками кафедри. Доцентам Червяковій О.Б., Федчишину С. А., Ковтун М. С., Писаренко Н.Б., Зимі О.Т.  затверджені теми докторських дисертацій.

У 2018 р. доцентом Лученко Д. В., захищена докторська дисертація.

Результати наукової діяльності кафедри оприлюднені в монографіях, наукових статтях, тезах доповідей на наукових конференціях. За період 2012-2017 рр. викладачами кафедри опубліковано: 13 монографій (самостійно і у співавторстві обсягом 130,31 друк. арк.); 188 наукових статей (118,97 друк. арк.); 160 тез наукових доповідей і повідомлень (49,5 друк. арк.); 26 найменувань навчально-методичної літератури і науково-практичних коментарів до КУпАП, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законів (56,43 друк. арк.). Загальний обсяг друкованої продукції за цей період склав понад 400 друк. арк., а середній обсяг друк. продукції на одного викладача за 5 років становить 23,65 друк. арк.

Крім того, у межах цієї комплексно-цільової програми кафедра бере активну участь у підготовці проектів нових нормативно-правових актів, наданні зауважень, пропозицій та експертних висновків на законопроекти шляхом направлення їх до профільних комітетів Верховної Ради України, комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (56), Вищому адміністративному суду України (12), Національній академії правових наук України (6); підтримує зв’язки з правозастосовчими органами, Верховним Судом України (6), Вищим адміністративним судом України (12), центральними і місцевими органами виконавчої влади та громадянами (36) та ін. У період з 2012 по 2017 рр. були надані висновки, зауваження і пропозиції до проектів кодексів, законів, інших нормативних актів (понад 120).

Контакти кафедри

тел. (057) 704-92-92, електронна адреса – admlaw@nulau.edu.ua