Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

  «Затверджено»
Вченою радою Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
протокол № 11 від 25.06.2015 р.
________________ В.Я.Тацій

ПОЛОЖЕННЯ

щодо організації виборчої системи та проведення обрання ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

  1. Загальні положення

     1.1. Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Університет) розроблено на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» відповідно до «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 726 від 05.12.2014 р., з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів.

       1.2. Кандидат на посаду ректора Університету повинен бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

       1.3. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та статутом Університету.

       1.4.  Вибори ректора проводяться з дотриманням принципів:

– відкритості;

– гласності;

– таємного та вільного волевиявлення;

– добровільності участі у виборах;

– демократичності;

– забезпечення рівності прав учасників.

       1.5. Забезпечення проведення виборів ректора Університету здійснюється у межах повноважень Міністерства освіти та науки України або
уповноваженими ними органами (особами).

       1.6. Контроль за дотриманням вимог законодавства та принципів, визначених
цим положенням, здійснюється Міністерством освіти та науки України або
уповноваженими ним органами (особами).

       1.7. Процедура обрання ректора Університету, після оголошення конкурсу Міністерством освіти та науки України, складається з етапів:

– підготовка виборів;

– проведення виборів.

      1.8. Ректор Університету протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про проведення виборів видає наказ про організацію виборів ректора Університету, яким, зокрема, визначаються:

       – персональний склад організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету (далі – організаційний комітет);

       – персональний склад виборчої комісії (виборчих комісій) з проведення виборів ректора Університету (далі – виборча комісія);

       – завдання на розробку документів щодо організації та проведення виборів ректора Університету.

      1.9. Претенденти на посаду ректора можуть бути висунуті трудовим колективом Університету, колективами його структурних підрозділів, первинною профспілковою організацією працівників або первинною профспілковою організацією студентів Університету, а також шляхом самовисування.

     1.10. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення посади
ректора Університету, подають до Міністерства освіти та науки України такі документи:

       – заяву на участь у конкурсі на ім’я Міністерства освіти та науки України або уповноваженого ним органу (особи);

       – особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

       – автобіографію;

       – згоду на збір та обробку персональних даних за формою, що встановлюється Міністерством освіти та науки України;

       – копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;

       – довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

       – копію паспорта, засвідчену претендентом;

       – копію трудової книжки.

        1.11. Копії документів, які подаються претендентами (крім копії паспорта),
можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

      1.12. Прийом документів від претендентів здійснюється Міністерством освіти та науки України  або уповноваженим ним органом (особою) протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади ректора Університету. Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дня завершення строку прийому документів без урахування канікулярного періоду.

       1.13. Міністерство освіти та науки України  або уповноважений ним орган (особа) за наслідками розгляду поданих претендентами документів приймає рішення про внесення до Університету кандидатур, які відповідають вимогам, встановленим частиною першою статті 42 Закону України «Про вищу освіту». Такі кандидатури вносяться до Університету протягом 10 днів з дня завершення строку подання претендентами документів.

      1.14. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі на заміщення посади ректора Університету, письмово повідомляються Міністерством освіти та науки України  або уповноваженим ним органом (особою) про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше десяти днів з дня закінчення строку подання претендентами документів.

       1.15.  Кандидат на посаду ректора Університету має право:
–  проводити  зустрічі   із  працівниками  та  студентами Університету;

      – визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування на кожну виборчу дільницю;

      – бути присутнім під час здійснення голосування за місцем його проведення;

      – бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складання протоколу про результати голосування.

  1. Підготовка до виборів

        2.1. Для підготовки та проведення виборів наказом ректора в Університеті створюється організаційний комітет. Організаційний комітет у своїй роботі повинен дотримуватись положень Закону України «Про вищу освіту» та «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 726 від 05.12.2014 р.

       2.2. Організаційний комітет може ініціювати висунення претендентів на посаду ректора Університету на засіданнях вчених рад факультетів, кафедр, зборах працівників структурних підрозділів та студентів. Результати таких засідань та зборів фіксуються у вигляді витягів з протоколів засідань та зборів, які передаються до організаційного комітету.

      2.3. Особа, яка рішенням Міністерства освіти і науки України визнана кандидатом на посаду ректора Університету, має  право звертатись до організаційного комітету для проведення зустрічей із працівниками та студентами Університету.

       2.4. Організаційний комітет разом з кожним з кандидатів на посаду ректора визначає не більше двох спостерігачів за ходом голосування на кожній виборчій дільниці, забезпечує можливість присутності претендента при реалізації процедури голосування, при проведенні підрахунку голосів та складанні протоколу по результатам голосування.

      2.5. Відділ кадрів складає алфавітний список виборців (наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників) по Університету та надає  організаційному комітету відомості про чисельний склад працівників цих категорій по підрозділам.

       2.6.  Відділ кадрів передає  організаційному комітету відомості про чисельний склад  інших  категорій працівників. Навчальний відділ складає та передає організаційному комітету списки студентів денної форми навчання по факультетам, інститутам, коледжу.

        2.7. Критерієм віднесення штатного працівника Університету до певної категорії є посада за основним місцем роботі, яку займає такий працівник в Університеті.

       2.8. Студенти денної форми навчання, які на момент проведення виборів є одночасно штатними працівниками Університету, у виборчому процесі вважаються студентами Університету.

       2.9. У виборах ректора мають право брати участь всі штатні наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, виборні представники з числа інших категорій працівників та виборні представники з числа студентів (курсантів). Установлюється  співвідношення по участі в виборах ректора наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, представників співробітників та студентів:

       – всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники – 75 відсотків виборців;

       – працівники, не віднесені до категорії наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників (виборні представники) – 10 відсотків виборців;

       – виборні представники від студентів (курсантів) – 15 відсотків виборців.

     2.10. Організаційний комітет координує, а директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів, органи студентського самоврядування у співпраці з первинними профспілковими організаціями співробітників та студентів організовують та проводять висунення виборних представників, пряме таємне голосування за окремими списками студентів та співробітників, не віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

       2.11. Висунення та обрання представників працівників та студентів починається  10 липня 2015 року та завершується 9 жовтня 2015 р.

(п. 2.11 змінено відповідно до рішення Вченої ради від 14 липня 2015 року (протокол №13) )

       2.12. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, визначається положенням, яке затверджується вченою радою Університету.

       2.13. Порядок виборів представників студентів (курсантів) по інститутам і факультетам визначається органом студентського самоврядування.

       2.14. Кількість працівників і студентів, які мають право на участь у виборах ректора по підрозділам, визначається організаційним комітетом Університету згідно квотам представництва.

       2.15. Протоколи лічильних комісій по виборам представників працівників і студентів передаються в організаційний комітет у день проведення виборів представників. Протоколи лічильних комісій з відокремлених структурних підрозділів передаються у сканованому виді в день проведення виборів представників, а оригінали протоколів висилаються поштою на адресу Університету або іншим чином передаються до організаційного комітету.

       2.16. Для проведення голосування по виборам ректора в Університеті наказом ректора створюються центральна виборча комісія та 2 дільничні виборчі комісії (по одній на кожну з виборчих дільниць  – №2 у м. Полтава і № 3 у м. Київ). Центральна виборча комісія має по відношенню до дільничних виборчих комісій статус головної виборчої комісії. Рішення про утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій підлягає негайному оприлюдненню.

       2.17. Ректор Університету забезпечує належні умови для роботи організаційного комітету та виборчих комісій, а також надає інформацію та документи, необхідні для виконання організаційним комітетом та виборчими комісіями покладених на них завдань. Ректор Університету зобов’язаний надати організаційному комітету та виборчим комісіям окремі придатні для роботи приміщення, а також забезпечити наявність у таких приміщеннях засобів зв’язку, оргтехніки, інших умов, необхідних для виконання організаційним комітетом та виборчими комісіями покладених на них завдань.

       2.18. Особам, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, на час виконання ними зазначених повноважень надається можливість виконувати ці обов’язки у часи  основної роботи в Університеті.

       2.19. Організаційний комітет та виборчі комісії діють відповідно до статуту Університету та положень про них, затверджених вченою радою за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій співробітників і студентів Університету. 

  1. Проведення виборів в Університеті

       3.1. Міністерством освіти та науки України вибори ректора Університету призначені на 20 жовтня 2015 року (наказ МОН від 16.06.2015 р. № 239-к).

      3.2. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:

       – кожен штатний науковий, науково-педагогічний та педагогічний працівник Університету;

       – представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками;

       – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами).

       3.3. Штатний працівник вищого навчального закладу, який на момент
проведення виборів перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах.
Якщо на посаді, яку займає такий штатний працівник, у період його відпустки
перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах керівника
вищого навчального закладу.

       3.4. Організаційний комітет складає та передає центральній виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах, не пізніше, ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів. Список осіб, які мають право брати участь у виборах, передається головною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям не пізніше наступного дня після його отримання від організаційного комітету.

       3.5. Кандидат на посаду ректора Університету має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до організаційного комітету не пізніше, ніж за 24 години до початку виборів. Така інформація негайно доводиться організаційним комітетом до відома центральної виборчої комісії, а центральною виборчою комісією – до відома дільничних виборчих комісій для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування.

       3.6. Бюлетені для голосування виготовляються центральною виборчою комісією не раніше, ніж за 20 і не пізніше, ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора, та включені до відповідних списків на виборчих дільницях. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря центральної виборчої комісії (що виготовляла бюлетені), та скріплюються печаткою Університету або його відокремленого структурного підрозділу.

       3.7. Форма бюлетеня для голосування затверджується Міністерством освіти і науки України.

     3.8. Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі). Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голів виборчих комісій.

       3.9. Скриньки для голосування мають бути прозорими, опломбованим та
скріпленими печаткою Університету або його відокремленого
структурного підрозділу.

       3.10. Кандидати на посаду ректора Університету та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

  1. Проведення голосування

       4.1. Голосування проводиться у день виборів з 9 до 15 години за місцезнаходженням Університету (м. Харків) та його відокремлених структурних підрозділів (м. Полтава і м. Київ).

    4.2. Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню центральною виборчою комісією не пізніше, ніж за сім днів до дня виборів через інформаційні ресурси Університету (дошки оголошень, інформаційний екран, веб-сайт тощо).

       4.3. Під час голосування, а також підрахунку голосів центральною  і дільничними виборчими комісіями, має право бути присутнім представник Міністерства освіти і науки або уповноваженого ним органу (особи).

     4.4. Приміщення для голосування має бути обладнаним достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування має бути забезпечені належне освітлення, а також наявність засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

       4.5. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування покладаються на відповідну виборчу комісію.

      4.6. Голова виборчої комісії перед початком голосування надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду ректора Університету, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки.

       4.7. Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах.

       4.8. Голова виборчої комісії у день виборів передає членам виборчої комісії, які  здійснюють видачу бюлетенів для голосування, списки виборців. Відповідні члени виборчої комісії забезпечують їх збереження  і дотримання порядку їх використання.

       4.9. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.

       4.10. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відео-фіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи (крім членів виборчої комісії, кандидатів на посаду керівника вищого навчального закладу, а також спостерігачів).

       4.11. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду ректора Університету, за якого вона голосує. Кожен виборець може голосувати лише за одного кандидата.

     4.12. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються висувати вимогу або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

       4.13. Після завершення голосування приміщення для голосування
зачиняється і в ньому мають право знаходитись члени виборчої комісії,
представники Міністерства освіти і науки України або уповноваженого ним  органу (особи), кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу, спостерігачі.

       4.14. У приміщенні для голосування на всіх етапах голосування також мають
право бути присутніми акредитовані організаційним комітетом громадські
спостерігачі у кількості не більше трьох осіб на кожній виборчій дільниці.

       4.15. Після перевірки цілісності пломб та печаток скриньки для голосування почергово відкриваються виборчою комісією. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

       4.16. Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами виборчої комісії у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

       4.17. Підрахунок голосів починається негайно після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу про результати голосування.

       4.18. Виборча комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох сторін прізвища та ініціали кандидатів. Окремо виготовляється табличка з написом «Недійсні». При розкладанні бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів, оголошуючи, за якого з кандидатів подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

       4.19. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках, якщо:

       – у бюлетені зроблено позначку більше, ніж за одного кандидата;

       – не зроблено жодної позначки;

       –   неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

       4.20. У випадку, якщо члени виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

       4.21. Після розкладання бюлетенів, поданих окремо за кожного кандидата, а
також окремо недійсних бюлетенів, визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата на посаду ректора чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою виборчої комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати голосування.

       4.22. Виборча комісія зобов’язана під час підрахунку голосів перевірити, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, сумарній кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, і бюлетенів, визнаних недійсними.

       4.23. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за формою, що затверджується Міністерством освіти і науки України.

       4.24. Протокол про результати голосування складається виборчою комісією у трьох примірниках. Копії протоколу надаються кожному члену виборчої комісії, кандидатам на посаду керівника вищого навчального закладу та спостерігачам.

       4.25. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником
голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди із
результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

        4.26. Перший і другий примірники протоколу про результати голосування
передаються організаційному комітету для наступної їх передачі Міністерству освіти і науки України або уповноваженому ним органу (особі). Третій примірник протоколу залишається в Університеті.

        4.27. Передача результатів голосування по виборчих дільницях у м. Полтаві і м. Києві центральній виборчій комісії здійснюється дільничними виборчими комісіями за допомогою засобів зв’язку з наступною передачею оригіналів бюлетенів та протоколів протягом доби з моменту їх складання. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій складає підсумковий протокол про результати голосування і передає його організаційному комітету.

        4.28. Разом з протоколом організаційному комітету передаються усі заяви та
скарги, подані кандидатами на посаду ректора Університету,
спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

        4.29. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за
допомогою відповідних відео-засобів. При цьому таке фіксування не може
порушувати таємницю голосування.

    4.30. Результати виборів оприлюднюються у друкованому вигляді на інформаційних стендах та на веб-сайті Університету протягом доби після складання протоколу про результати голосування, а також можуть оприлюднюватися на веб-сайті Міністерства освіти і науки України або уповноваженого ним органу (особи).

       4.31. Якщо у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, вибори вважаються такими, що не відбулись.

       4.32. Якщо у виборах брали участь декілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру виборів. У випадку, якщо дата другого туру виборів припадає на святковий, неробочий або вихідний день, вибори проводяться у перший після святкового, неробочого або вихідного дня робочий день. До бюлетенів для голосування включаються двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

       4.33. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, вибори ректора Університету вважаються такими, що не відбулися.

       4.34. Уся документація, пов’язана з проведенням виборів ректора Університету, має зберігатися у вищому навчальному закладі протягом п’яти років.