Наукова бібліотека

Надія Петрівна Пасмор
директор наукової бібліотеки
pasmor@nulau.edu.ua

Перейти до сайту Наукової бібліотеки…

Наукова бібліотека Університету – це науково-освітній, інформаційний, культурно-просвітницький основний підрозділ вузу.

У складі бібліотеки працюють 45 фахівців із вищою освітою. У різні роки керівництво бібліотекою здійснювали завідувачі: О. М. Охтирська (1943-1944), М. П. Куриленко (1945-1954), І. П. Шейко (1954-1957), В. В. Гречко (1957), В. К. Педько (1957-1964), В. М. Руденко (1964-1966), К. Ф. Столяров (1966-1974), Д. О. Самойленко (1975-1988). З 1988 р. бібліотеку очолює Н. П. Пасмор, канд. пед. наук.

Нині свою головну місію колектив бачить в оптимальному поєднанні традиційних бібліотечних функцій і нових технологій інформаційного забезпечення потреб освіти та науки в університеті.

Бібліотека обслуговує 15 760 читачів, серед них 13 785 студентів, 1800 науковців та викладачів.

Пріоритет у діяльності бібліотеки належить якісному формуванню фондів та застосуванню сучасних засобів їх зберігання. Універсальний книжковий фонд був і залишається основним інформаційним ресурсом, нараховує понад 1 млн 437,6 тис. видань із права та суміжних дисциплін, що викладаються у вузі.

Останнім часом майже повністю оновлено фонд навчальної літератури, налагоджено комплектування науковими монографічними виданнями авторів вузу. Розширюється книгообмін науковими і навчальними профільними виданнями з бібліотеками провідних університетів України.

Розвивається структура бібліотеки, діють 8 відділів: комплектування і наукової обробки літератури, науково-бібліографічний, зберігання фондів, рідкісних видань та дисертацій, обслуговування читачів, відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.  Інноваційним проектом у діяльності бібліотеки стало створення сектору наукометричного аналізу у структурі відділу інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення. Здійснюється аналітична діяльність щодо публікаційної активності вчених вузу.

Усі навчальні корпуси Університету мають сучасні читальні зали, компютеризовані читацькі місця. Щоденно студенти і науковці звертаються до залу періодичних видань та відділу іноземної літератури. Понад 40 тис. книг англійською, німецькою, французькою мовами активно використовуються для наукових досліджень у галузі порівняльного правознавства, законодавства країн Європейського Союзу, міжнародної судової практики тощо. Більшість цих видань надійшла до фонду бібліотеки Університету у рамках європейських проектів та програм.

Гордістю Університету є фонд рідкісних, раритетних видань, що вийшли друком наприкінці XVII – на початку XX ст. Систематизоване зібрання рідкісних видань та рукописів історико-правової тематики сьогодні розміщено в новому сучасному приміщенні. Фонд налічує понад 43 тис. одиниць зберігання, із них: понад 26 тис. книг українською та російською мовами, майже 2 тис. − раритетні видання іноземними мовами, 201 назва рідкісних журналів та газет, 1 730 дисертацій, захищених науковцями Університету, понад 20 тис. авторефератів дисертацій із різних галузей права.

Автоматизований бібліотечний комплекс Університету, побудований на cистемі автоматизації бібліотек ІРБІС, став потужним інформаційним бібліотечним порталом, якісним сайтом доступу до електронних каталогів та картотек, баз повнотекстових підручників і монографій, банків судової практики, наукових робіт. Комплекс забезпечує користувачів необхідною профільною інформацією.

Запроваджено автоматизовану книговидачу та електронне замовлення книг через ЕК дистанційно.

Формується електронна бібліотека як інноваційна складова віртуального інформаційного середовища Університету. Бібліотека бере участь у національному проекті «Книжкові пам’ятки України», регіональних корпоративних проектах: «Електронний зведений каталог періодичних видань, що надійшли до провідних бібліотек м. Харкова», «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографія: Зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек м. Харкова», «Соціальні комунікації: Зведений каталог надходжень до бібліотек м. Харкова», «Метабібліографія Харківщини» та всеукраїнському проекту «ELibUkr – Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України».

Наукова бібліотека – член Української бібліотечної асоціації (УБА) і Міжнародної Асоціації користувачів та розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій (ЕБНІТ).

Університетський електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – eNULAUIR містить понад 9 000 електронних документів, має власний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-9012, є повноцінним електронним виданням (ресурс, що постійно оновлюється), в якому можна публікувати результати досліджень.

На сайті бібліотеки розміщуються власні та придбані електронні ресурси: «Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс», каталог «Фонди наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Періодичні видання (1812–2014)», інформація «eLEGALIUM – колекція рідкісних видань з права», «Професійна юридична система “Мега-НаУ», правові журнали, БД “Polpred.com”.

Адреса:
НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого
вул. Пушкінська 77, м. Харків, 61024
Тел. (057)7049213