Запрошуємо до участі в міжнародному науково-практичному круглому столі «Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації», який відбудеться 15 травня

24-03-2020, 17:33

Шановні колеги !

 Осіб, зацікавлених у роботі міжнародного науково-практичного круглого столу, просимо надіслати до організаційного комітету до 20 квітня 2020 року електронною поштою на адресу: kh.vakp@ukr.net такі матеріали:

 1. тези доповіді;
 2. заповнену за зразком заявку.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези. Наприклад: Заборовський_Заявка, Заборовський_Тези.

 Вимоги до тез доповіді:

 • Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman 14, півжирний).
 • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де працює (навчається) автор; шрифт Times New Roman 14.
 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5, відступ – 1, 25.
 • Список використаних джерел (за алфавітом і без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою на порядковий номер джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Мінімальний обсяг тексту: 3 сторінки зі списком використаних джерел.

 Зразок оформлення заявки:

 • Прізвище, ім’я, по батькові учасника
 • Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де навчається або працює учасник
 • Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
 • Дані про безпосередню або заочну участь у заході
 • Контактний телефон
 • Електронна адреса

Сплата організаційного внеску не передбачається. Усі витрати, пов’язані із участю у міжнародному науково-практичному круглому столі – за рахунок учасників.

Звертаємо увагу, що тези доповідей будуть оприлюднені в авторській редакції.

 УВАГА! Оголошено конкурс студентських робіт.

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам зазначеним вище.

Термін подання наукових робіт студентів до 15 квітня 2020 року. Обов’язковою є наявність рецензії наукового керівника. Заплановано виступ переможців конкурсу на міжнародному науково-практичному круглому столі.

За додатковою інформацією звертайтеся:

Демидова Людмила Миколаївна

+30994919808

Шульженко Надія Володимирівна

+380971805840