Кафедра іноземних мов №1

На кафедрі працює 14 викладачів, з яких: 1 професор, доктор наук, 12 доцентів, кандидатів наук, 1 старший викладач.

Викладачі кафедри »


п/п
ПІБ Посада
1. Сімонок Валентина Петрівна д.ф.н., проф., зав.кафедри
2. Зелінська Ольга Ігорівна к.ф.н., доцент
3. Каданер Оксана Вадимівна к.ф.н., доцент
4. Лисицька Олена Павлівна к.ф.н., доцент
5. Микитюк Світлана Степанівна к.ф.н., доцент
6. Мельнікова Тетяна Вячеславівна к.ф.н., доцент
7. Мороз Тетяна Юріївна к.ф.н., доцент
8. Мошинська Олена Юліївна к.філософ.н., доцент
9. Назарова Людмила Миколаївна старший викладач
10. Осмоловська Олена Юріївна к.ф.н., асист.
11. Романцова Яна Володимирівна к.ф.н., доцент
12 Сергєєва Галина Анатоліївна  к.ф.н., доцент
13. Ходаковська Оксана Олександрівна к.ф.н., доцент
14. Частник Олександр Станіславович к.м.н., доцент
     
Учбово-допоміжний персонал
1. Степаненко Ірина Іванівна зав. лабораторією кафедри
2. Мініна Ніна Сергіївна ст. лаборант
3. Круглов Дмитро Сергійович лаборант

проф. В.П. Сімонок

У різні роки завідувачами кафедри були: А.Ф. Матюх (1920-1941), С.М. Яновська (1944-1960), О.В.Овденко (1960-1962), Є.Д. Давидов (1962-1970), А.М. Водяха (1970-1993). З 1993 р. її очолює д-р філолог. наук, проф. В.П. Сімонок.

Заняття з іноземної мови проводяться зі студентами усіх форм навчання, а також з аспірантами для підготовки до складання кандидатських іспитів. Викладається англійська, французька та німецька мови.

Кафедра розробила навчальні програми, що концентрують в собі найкращі здобутки сучасних комунікативних методів навчання іноземній мові. Навчальні програми ґрунтуються на загальнодидактичних і лінгводидактичних принципах, враховують принцип поєднання загальної мети курсу, інтегруючих і проміжних дидактичних цілей, об’єктивності контролю знань і корекції рівня їх засвоєння, принцип реалізації зворотного зв’язку, принцип гнучкості. Впроваджуються інноваційні методи, інтерактивні комунікативні завдання при застосуванні офіційних матеріалів сайтів міжнародних організацій і установ (НАТО, Євросоюзу, ООН, Міжнародного трибуналу тощо). Для підготовки до складання іспитів Cambridge English створено курси PET (рівень B1), FCE (рівень B2) , ILEC (рівень C1) (Семьонкіна І.А., Мошинська О.Ю., Микитюк С.С.).

Викладачами кафедри видано підручники: “Підручник з французької мови” за ред. В.П. Сімонок (2004); “Підручник з німецької мови” – С.В. Черкашин, Л.С. Кондратьєва, Ж.В. Мульчина, О.В. Нітенко (2004); “Підручник з латинської мови” – З.М. Хоміцька (2004); “Підручник з англійської мови” – В.П. Сімонок, О.С. Частник, О.В. Гончар, О.П. Лисицька, О.Ю. Мошинська (2006); “Підручник з англійської мови”/ За заг. редакцією В.П. Сімонок (2012).

Навчальні посібники: “Англійська мова професійного спілкування” – В.П. Сімонок (2008); “Практичні завдання студентам-юристам для підготовки до іспиту з англійської мови” – О.Ю. Діомідова, Т.В. Мельнікова, Т.Ю. Мороз / За заг. редакцією В.П. Сімонок (2015); “Завдання з англійської мови для аудиторної та самостійної роботи студентів заочного та вечірнього відділення” – Т.В. Мельнікова, С.С. Микитюк, О.О. Ходаковська (2014); “English in Business Communication” – О.Л. Ільєнко, О.І. Зелінська, О.П. Лисицька, С.С. Микитюк, Т.Ю. Мороз, І.А. Семьонкіна / За заг. редакцією В.П. Сімонок (2013); “Англо-український розмовник” / За заг. редакцією І.А. Семьонкіної (2012).

Наукова діяльність кафедри »

Кафедрою здійснювалися наукові дослідження за темою: “Лінгвістика і розвиток правознавчої науки на сучасному етапі” (2002–2005 рр.). Дослідження присвячувалося таким проблемам: “Мова як фактор впливу на формування права”; “Становлення юридичної термінології в українській мові”; “Вербальна комунікація в контексті права України, держав ЄС та Європейського економічного простору”; “Термінологія і мовна політика”; “Право і лінгвістика”; “Мовне забезпечення правотворчого процесу”; “Використання лінгвістичних знань у юридичній практиці”; “Лінгвістичні проблеми у законотворчому процесі”. Свої наукові дослідження кафедра присвячує проблемам української термінології, розглядаючи такі аспекти, як “Системні вимоги до термінології кримінального закону”, “Процес термінологізації і детермінологізації в юридичній підсистемі”, “Символічні основи юридичних термінів”, “Партитивні конструкції в нормативно-правових текстах”, “Поняття “застава” та його тлумачення у законодавстві та правовій науці України та зарубіжних країн (порівняльний аналіз)”, “Семантико-функціональна адаптація англомовних запозичень в українській правничій термінології”, “Інтернаціоналізація права і проблеми унормування української правничої термінології”.

Результати наукових досліджень містяться у монографіях “Мовна картина світу. Взаємодія мов” (1998) та “Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу” В.П. Сімонок (2000); “Моральний потенціал постнекласичної науки” О.Ю. Мошинська (2005); “Пародійна творчість Тургенєва” Т.В. Мельнікова (2008); “Явище семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічних категорій іменника” Т.Ю. Мороз (2009); колективній монографії «Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики» В.П. Сімонок, Г.А Сергєєва, І.А. Семьонкіна, О.О. Ходаковська, К.В. Несторенко, О.Ю. Кузнєцова (2012); серіях наукових статей, опублікованих у фахових виданнях: “Лінгвістичні дослідження” (Харків); “Проблеми української термінології” (Львів); “Семантика мови і тексту” (Івано-Франківськ); “Мова і культура” (Київ); “Українське мовознавство”(Київ); “Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна” (Харків); “Філологічні науки” (Кіровоград) «Нова філологія» Запоріжжя; серіях наукових статей, опублікованих у закордонних виданнях: “Ефективні інструменти сучасних наук” (Прага, Чехія); TESOL Ukraine National Conference (Rivne); “ХХVІІІ Распоповские чтения” (Воронеж); XVII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”(Москва) тощо.

Науковцями кафедри в різні роки були захищені дисертаційні дослідження:

ПІБ Рік захисту Назва дисертаційних досліджень
Сімонок В.П. 1991 «Семантические связи французских наименований лиц в украинском литературном языке»
2002 «Лексико-семантична рецепція іншомовної (романо-германської) лексики в українській мовній картині світу»
Зелінська О. І. 2002 «Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту»
Каданер О.В. 2004 «Антинигилистический роман Н.С. Лескова»
Лисицька О.П. 2001 «Концепты «Добро» и «Зло» в русской языковой картине мира»
Микитюк С.С. 2003 «Дубровский и английские романтики»
Мельнікова Т.В. 2003 «Пародійна творчість І.С. Тургенєва»
Мороз Т.Ю. 2008 «Явище семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічних категорій іменника»
Мошинська О.Ю. 2002 «Моральний потенціал постнекласичної науки»
Романцова Я.В. 2004 «Твардовський – литературний критик»
Семьонкіна І.А. 2001 «Подружня дезадаптація при порушенні функції сім’ї та її психологічна корекція»
Сергєєва Г.А. 2002 «Англомовні запозичення в українській правничій термінології »
Ходаковська О.О. 2002 «Фонетико-граматична варіантність в українській мові кінця XVIII – першої половини XIX ст.»
Частник О.С. 2001 «Універсальне і специфічне в просторово-часовій символіці українського та ірландського традиційного мистецтва (порівняльно-семіотичний аналіз)»

Працюють над дисертаційними дослідженнями зав. лабораторією кафедри Степаненко І.І. («Правове виховання учнів старшої школи у Великій Британії (друга половина ХХ століття)») і ст. лаборант Мініна Н.С. («Актуалізація часток і партикулятивів у російській поезії ХХ-ХІХ століть»).

Викладачі кафедри беруть участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, наукових семінарах та щорічно проводять презентації та Всеукраїнські конференції іноземною мовою для аспірантів «Проблеми сучасної юридичної науки очима молодих учених» та олімпіади для студентів. Разом із кафедрою іноземних мов № 3 була проведена  Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи».  Викладачі кафедри є учасниками проектів TEMPUS/TACIS, а також є членами міжнародної організації ТЕСОЛ (США, Велика Британія), Департаментом оцінювання рівня володіння англійською мовою (Київ). У 2015 р. був проведений міжвузівський науково-практичний семінар «Комунікативна спрямованість вивчення мовних дисциплін у вищих навчальних закладах».

Викладачі кафедри щотижня проводять індивідуальні консультації для студентів, на яких студенти можуть відпрацювати пропущені заняття та отримати кваліфіковану допомогу від викладачів.

Контакти: м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 68;

телефон: 704-92-80; e-mail: kafedra.foreign1@gmail.com;   inyaz1@nulau.edu.ua;  

Зав. лабораторією – Ірина Іванівна Степаненко, ст. лаборант – Ніна Сергіївна Мініна.