Кафедра кримінального процесу

Як самостійна кафедра була заснована у 1966 р. У різні часи на ній працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у формування науково-педагогічної школи харківських процесуалістів: професори М.М. Гродзинський, А.Л. Ривлін, С.А. Альперт, доценти Д.А. Постовой, В.М. Хотенець.

Кафедру за час її існування очолювали: доц. Д. А. Постовий (1966–1967), доц. В. Д. Фінько (1967–1975), проф. С. А. Альперт (1982–1992). У 1975–1982 рр. та в 1992 – 2008 рр. – проф. Ю. М. Грошевий. З 2008 р. кафедрою керує член-кореспондент НАПрН України, проф. О. В. Капліна.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін: «Кримінальний процес», «Складання процесуальних документів у кримінальному процесі»,  «Доказування в судових стадіях кримінального процесу», «Суд у кримінальному судочинстві», «Процесуальні акти та документи в кримінальному процесі», «Новий Кримінальний процесуальний кодекс України».

28 серпня 2012 року з числа викладачів кафедри створено нову кафедру кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, до складу якої увійшли – завідувач кафедри доц., докт. юрид. наук О. Г. Шило; 3 доц., канд. юрид. наук – В. М. Іщенко, Д. В. Філін, С. Б. Фомін; 3 асист., канд. юрид. наук О. В. Верхогляд-Герасименко, С. О. Гриненко, С. В. Давиденко, асист. О. В. Бабаєва, Є. В. Повзик.

Наукова діяльність кафедри »

Науковці кафедри кримінального процесу – автори трьох видань підручника «Радянський кримінальний процес» (1971, 1978, 1983). За останнє десятиліття кафедра підготувала підручники «Кримінальний процес України» за ред. проф. Ю. М. Грошевого та доц. В. М. Хотенця (2000 р.), «Кримінальний процес» за ред. проф. Ю. М. Грошевого та доц. О. В. Капліної (2010 р.), а також навчально-практичні посібники «Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України» (2002 р.), «Досудове розслідування кримінальних справ» (Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. В. Вапнярчук, О. Г. Шило (2009)); «Кримінально-процесуальне доказування та оперативно розшукова діяльність» (Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін (2009)).

З 1996 по 2005 рр. наукова робота кафедри виконується за науковим напрямком «Актуальні проблеми правосуддя, укріплення законності і організації боротьби зі злочинністю в Україні», за цільовою комплексною програмою «Проблеми удосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів в умовах формування соціальної, правової, демократичної держави». З 2006 по 2010 рр. — за напрямком «Проблеми вдосконалення організації та діяльності суду і правоохоронних органів». З 2011 по 2015 рр. робота кафедри виконується за цільовою комплексною програмою «Судова влада: проблеми організації та діяльності»

Науковцями кафедри видано низку монографій: Ю. М. Грошевий – «Проблеми формування суддівського переконання у кримінальному судочинстві» (1975), «Сутність судових рішень у радянському кримінальному процесі» (1979), «Звільнення від кримінальної відповідальності у стадії судового розгляду» (1979), «Професійна правосвідомість судді та соціалістичне правосуддя» (1986); “Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія і практика” (у співавт., 2006); «Докази і доказування у кримінальному процесі: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2006); В. С. Зеленецький –«Попередження злочинів слідчим» (1975), «Порушення державного обвинувачення в радянському кримінальному процесі» (1979), «Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального процесу» (у співавт, 2000), «Порушення кримінальної справи» (2000), «Кримінально-правові проблеми порушення кримінальної справи» (2001), «Технологія відновлення (реконструкція) втрачених кримінальних справ» (2003), «Проблеми формування сукупності доказів у кримінальному процесі» (2004), «Прокурорський нагляд за виконанням органами дізнання та досудового слідства законів при прийомі, реєстрації, перевірці і вирішенні заяв та повідомлень про злочини» (2004); «Теорія та практика обґрунтування рішень у кримінальному процесі України» (2006); А. Р. Туманянц «Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства» (2000); В.В. Вапнярчук «Особливості процесуального становища особи, яка провадить дізнання» (2001); С. Л. Шаренко «Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру» (2002); О. І. Бережний «Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах» (2004); С. Г. Волкотруб «Імунітет у кримінальному процесі України» (2005); Т. С. Гавриш «Теоретична практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах» (2006); Т. В. Корчева «Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції» (2007); І. Ю. Мірошников «Судове слідство в апеляційній інстанції» (2007); О. М. Дроздов «Джерела кримінально-процесуального права України» (2007); М. А. Маркуш «Принцип змагальності в кримінальному процесі України» (2007); С. В. Давиденко «Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування» (2008); О. В. Капліна «Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального рава» (2008); О. І. Тищенко «Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі» (2008); Л. Я. Гордін «Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності» (2009); Л. М. Білецька «Провадження в кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції» (2009); Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов «Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності» (2009); М. О. Карпенко «Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх» (2009); М. Г. Пінчук «Предмет доказування і судовий розгляд справ про викрадення та інше незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами» (2009); І. А. Тітко «Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України» (2010); І. Л. Беспалько «Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації» (2011); О.Г.Шило  «Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесу України»(2011); О.В. Верхогляд–Герасименко «Забезпечення майнових прав особи при застосуванні кримінально-процесуального примусу»(2012).

Члени кафедри активно працювали над розробкою законопроектів та здійснювали експертизи проектів Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про судоустрій України і статус суддів», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю», «Про судову експертизу», «Про Конституційний Суд України», «Про банки і банківську діяльність», «Про боротьбу з корупцією», «Про прокуратуру та статус прокурора», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про внесення змін до Конституції України» та інших.

Члени кафедри беруть участь у підготовці пропозицій та зауважень до проектів постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, дають відповіді на запити Конституційного Суду України, Генеральної Прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, органів юстиції, Державної податкової адміністрації.

Підтримуючи творчі зв’язки з академічними, науковими закладами і кафедрами юридичних навчальних закладів, викладачі кафедри брали участь: у міжнародному семінарі «Європейські стандарти стосовно запобігання катування та жорстокого поводження і вдосконалення українського законодавства» (Директорат з прав людини Ради Європи, Київ, 2001); парламентських слуханнях «Проблеми судово-правової реформи: сучасний стан і перспективи» (Київ, 2001); міжнародній науково-практичній конференції «Нове законодавство України та питання його застосування» (Харків, 2003); міжнародній науковій конференції «Ефективність кримінальної юстиції у контексті верховенства права» (Мінськ, 2003); II і III міжнародних юридичних форумах країн СНД та Балтії» (Ялта, 2003, 2004); міжнародному науково-практичному семінарі «Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів» (Харків, 2005); міжнародному науково-практичному семінарі «Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення» (Харків, 2005); круглому столі «Обговорення нового проекту Кримінально-процесуального кодексу України та його впровадження у світлі Європейської конвенції з прав людини» (Київ, 2006); міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю Д.С. Карева «Джерела кримінально-процесуального права Росії» (Москва, 2006); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України» (Харків, 2007); науково-практичній конференції «Питання удосконалення судової системи України» (Харків, 2007); науковій конференції «Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю» (Харків, 2008); науково-практичній конференції «Конституційні аспекти судової реформи України» (Харків, 2008); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми» (Харків, 2009); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави» (Одеса, 2009); міжнародній науково-практичній конференції «Реформування сучасної правової системи» (Донецьк, 2009); науково-практичній конференції «Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії і практики» (Харків, 2009); науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті д-ра юрид. наук, проф. Я. Дубинського, «Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності» (Київ, 2009); міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні стандарти прав людини та проблеми їх реалізації у кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві країн СНД» (Харків, 2010); науково-практичній конференції «Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи» (Харків, 2010); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (Одеса, 2010, 2011), міжнародна наукова конференція «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» (Харків, 2011), міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (Полтава, 2012) та інших; у підготовці рецензій на монографії, відгуків на дисертації та автореферати дисертацій, виступають як опоненти при захисті кандидатських та докторських дисертацій

Список викладачів кафедри »

 

  1. Капліна Оксана Володимирівна – д.ю.н., проф.
  2. Вапнярчук В’ячеслав Віталійович – к.ю.н., доц.
  3. Трофименко Володимир Михайлович – к.ю.н., доц.
  4. Маринів Володимир Іванович – к.ю.н., доц.
  5. Дроздов Олександр Михайлович – к.ю.н., доц.
  6. Мирошниченко Тетяна Миколаївна – к.ю.н., доц.
  7. Карпенко Михайло Олегович – к.ю.н., доц.

10. Туманянц Ануш Робертівна – к.ю.н., доц.

11. Бережний Олександр Іванович – к.ю.н., ас.

12. Корчева Тетяна Всеволодівна – к.ю.н., ас.

13. Кутоманов Дмитро Євгенович – к.ю.н., ас.

14. Мірошников Іван Юрійович – к.ю.н., ас.

15. Тищенко Ольга Ігорівна – к.ю.н., ас.

16. Перепелиця Сергій Іванович – ас.

Сумісники:

17. Шаренко Світлана Леонідівна – к.ю.н., доц.

18. Глинська Наталія Валеріївна – к.ю.н., ас.

Інформація про консультації »

ПІБ

дата

час

Місце

проведення

1.

Капліна Оксана Володимирівнакожної середи та у четвер

З 9.30 до 11.30

З 14.50 до 16.50

Пушкінська-77

Пушкінська-106

2.

Вапнярчук В’ячеслав Віталійовичкожного понеділка та п’тниці

З 11.00 до 13.00

3 9.00 до 11.00

Пушкінська-77

Пушкінська-77

3.

Трофименко Володимир Михайловичкожної середи

З 17.45 до 19.45

Пушкінська-77

4.

Дроздов Олександр Михайлович

кожного понеділка

З 15.00 до 17.00

Пушкінська-106

5.

Мирошниченко Тетяна Миколаївнакожного вівторка

З 9.30 до 11.30

Пушкінська-106

6.

кожної суботи

З 12.00 до 14.00

Пушкінська-77

7.

Карпенко Михайло

Олегович

кожної п’ятниці та

суботи

З 10.00 до 12.00

З 12.00 до 14.00

Пушкінська-77

Пушкінська-79

8.

Туманянц Ануш

Робертівна

кожного понеділка

та середи

З 11.00 до 13.00

З 11.00 до 13.00

Пушкінська-77

Пушкінська-79

9.

Бережний Олександр Іванович

кожного понеділка

З 13.00 до 15.00

Пушкінська-106

10.

Корчева Тетяна

Вснволодівна

кожної середи та п’ятниці

З 11.00 до 13.00

З 11.00 до 13.00

Пушкінська-77

Пушкінська-106

11.

Кутоманов Дмитро Євгеновичкожної середи та п’ятниці

З 11.00 до 13.00

З 11.00 до 13.00

Пушкінська-77

Пушкінська-77

12.

Мірошников Іван

Юрійович

кожний четвер

З 11.00 до 13.00

Пушкінська-79

13.

Тищенко Ольга

Ігорівна

кожної середи та п’ятниці

З 12.30 до 14.30

З 11.00 до 13.00

Пушкінська-77

Пушкінська-77

14.

Перепелиця Сергій

Іванович

кожного вівторка та п’ятниці

З 15.00 до 17.00

З 11.00 до 13.00

Пушкінська-77

Пушкінська-77

15.

Глинська Наталія

Валеріївна

кожного вівторка

З 11.00 до 13.00

Пушкінська-49

Інформація про гуртки »

  

На кожному факультеті, кожної неділі проводяться наукові гуртки.

Інститут прокуратури – проф. Капліна О.В. та Дроздов О.М.

2 факультет – Туманянц А.Р.

9 факультет – Мирошниченко Т.М. та Бережний О.І.

 

Адреса кафедри: вул. Пушкінська-77,  аудиторії: 236-П (зав.кафедри), 236 (лаборантська), 237 (викладацька).

Телефони: 704-93-09 (викладацька), 704-93-10 (лаборантська). Електронна адреса: ugolovnyiprocess@mail.ru

Зав. кабінетом: Добролюбова Світлана Юріївна

Лаборанти: Анненкова Ірина Володимирівна, Шипулинська Євгенія Олегівна.