Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії (до 1991 р. – кафедра політичної економії) як самостійний навчальний підрозділ була створена в 1944 р.

Шевченко Л.С.У різні роки кафедру очолювали доц. С.Л. Файбисович (1944-1946), Ф.Г. Раєвський (1946-1954), І.І. Филькович (1954-1957), П.Т. Круговий (1957-1962), В.І. Єфимовський (1963-1965), Є.І. Матвійчук (1967-1972), І.Ф. Прокопенко (1973-1980), І.М. Шерстюк (1980-1993), О.О. Мамалуй (1993-2006). З липня 2006 р. завідувачем кафедри є д-р екон. наук, проф. Л.С. Шевченко.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: «Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства (фірми)», «Менеджмент», «Введення до інтелектуальної власності», «Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності», «Експертиза об’єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності», «Безпека інтелектуальної власності», «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України».

Кафедра економічної теорії є організатором двох сертифікатних освітніх професійних програм – «Юридичний бізнес» і «Бізнес менеджмент».

Сертифікатна освітня професійна програма «Юридичний бізнес» розроблена для студентів 1-4 курсів бакалавріату та магістратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які цікавляться сучасними юридичними практиками і створенням конкурентного, ефективного юридичного бізнесу.

Програма передбачає вивчення таких навчальних дисциплін:

 1. Підприємництво в сфері практичної юридичної діяльності
 2. Фінанси юридичного бізнесу. Аналіз фінансово-господарської діяльності юридичної фірми
 3. Практична діяльність юристів на ринку фінансових послуг
 4. Юрист у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 5. Юрист на ринку нерухомості та в сфері оцінки бізнесу, матеріальних і нематеріальних активів
 6. Юридична практика в сфері інтелектуальної власності та інформаційних технологій
 7. Практична юридична діяльність на ринку медичних послуг
 8. Менеджмент у сфері юридичних практик
 9. Маркетинг юридичних послуг
 10. Конкуренція в юридичному бізнесі
 11. Організація консультаційної діяльності юристів
 12. Персональна ефективність юриста.

Підсумковий практикум «Бізнес-планування в юридичній фірмі».

Тривалість програми – 2 семестри.

Сертифікатна освітня професійна програма «Бізнес менеджмент» розроблена для студентів 1-4 курсів бакалавріату та магістратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а також для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами економіки та управління фірмою.

Програма передбачає вивчення таких навчальних дисциплін:

 1. Економіка і фінанси фірми
 2. Менеджмент
 3. Оцінка бізнесу
 4. Оподаткування бізнесу
 5. Маркетинг
 6. Інвестування та управління активами
 7. Глобалізація бізнесу
 8. Офшорний бізнес
 9. Конкурентне управління
 10. Економічна безпека фірми
 11. Страховий захист бізнесу
 12. Менеджмент знань.

Тривалість програми – 3 семестри.

Наукова діяльність кафедри »

Викладачі кафедри опублікували серію підручників і навчальних посібників: 

колективні праці кафедри (О. О. Мамалуй – керівник): «Словник економічних термінів» (1995), «Конспект лекцій з курсу економічної теорії» (1995), «Тестові питання з економічної теорії» (1996), «Принципи менеджменту» (1997), «Вступ до маркетингу» (1998), «Основи економічної теорії» у двох частинах (1999), «Основи економічної теорії в питаннях та відповідях (для студентів юридичних спеціальностей)» (2001), «Основи економічної теорії» (2003); а також «Вступ до маркетингу» Л.С. Шевченко (2000); «Конкурентне управління» Л.С. Шевченко (2004);

колективні праці кафедри (Л. С. Шевченко – керівник): «Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» (2007), «Основи економічної теорії» (2008), «Основи економічної теорії у структурно-логічних схемах» (2010, 2014), «Національна економіка» (2011), «Економіка підприємства» (2011, 2014), «Міжнародна економіка» (2012), «Соціальна держава: сутність, моделі, шляхи формування в Україні» (2012), «Менеджмент» (2013), «Основи економічної теорії для студентів-медиків» – Т.М. Камінська (2010), «Підручник для студентів-медиків I і II рівня акредитації «Основи економічної теорії» – Т.М. Камінська (2011), «Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу» (2013), «Менеджмент юридичної фірми» (2013), «Економіка інтелектуальної власності» (2015).

Кафедрою здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем економічної теорії: у 1996-2000 рр. – за науковим напрямом «Економіко-правові проблеми забезпечення ринкових відносин в Україні»; у 2000-2005 рр. – «Проблеми вдосконалення правового регулювання ринкових відносин»; у 2006-2010 рр. – «Проблеми вдосконалення правового регулювання розвитку соціальних, економічних та екологічних відносин». У 2011-2015 рр. дослідження відбувалися за цільовою комплексною програмою «Соціально-економічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку»; у 2016-2020 рр. – за програмою «Стратегія та моделювання інституційних перетворень економічної системи України в умовах глобалізації».

З 2008 р. викладачами кафедри виконуються науково-дослідні роботи за рахунок видатків загального фонду державного бюджету: у 2008-2010 рр. – «Інституціональні засади економічної безпеки України в умовах формування інноваційної моделі соціально-економічного розвитку» (№ державної реєстрації 0108U001575); у 2011-2013 рр. – «Науково-теоретичні проблеми безпеки людського розвитку у правовій, соціальній державі» (№ державної реєстрації 0111U000973); у 2015-2017 рр. – «Науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової економіки в Україні» (№ державної реєстрації 0115U000326).

За результатами досліджень опубліковано колективні монографії:

 Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.

Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с.

Соціальна держава: досвід політико-економічного аналізу [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. – 275 с. // Депоновано в ДНТБ України: ДР № 12-Ук2012 від 23.04.2012 р.

Безпека людського розвитку в правовій, соціальній державі : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2013. – 850 с. // Депоновано в ДНТБ України, № 43 Ук-2013 від 24.09.2013 р.

Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : наук.-практ. вид. / Л. С. Шевченко, С. М. Макуха, О. С. Марченко та ін. – Х. : Право, 2014. – 204 с.

Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2014. – 404 с.

У 2000-2016 рр. члени кафедри взяли участь у 171 міжнародній науково-практичній конференції, у тому числі в зарубіжних: «The Science: theory and practice» (Прага, Дніпропетровськ, Бєлгород, 2005); «Стратегия России: общество знаний или новое средневековье?» (Росія, Москва, 2008); «Инновационное развитие экономики России: национальные задачи и мировые тенденции» (Росія, Москва, 2008); «Наука і технологія: крок в майбутнє – 2008» (Чехія, Прага, 2008); «Інституциональная трансформация: федеральный и региональный уровни» (Росія, Кемерово, 2009); «Мировые кризисы ХХІ века: причины, природа, альтернативы преодоления» (Росія, Москва, 2009); «Актуальні наукові розробки – 2009» (Болгарія, Софія, 2009); «Современные научные достижения-2010» (Чехія, Прага, 2010); «Перспективные научные исследования» (Болгарія, Софія, 2010); «Strategiczne Pytania Swiatowej Nauki – 2010» (Польща, Пшемисль, 2010); «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» (Білорусь, Мінськ, 2011); «Efektivní nástroje moderních věd – 2011» (Чехія, Прага, 2011); «Ключови въпроси в съвременната наука» (Болгарія, Софія, 2011); «Найновите научни постижения» (Болгарія, Софія, 2011); «Науковий прогрес на межі тисячоліть – 2011» (Чехія, Прага, 2011); «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011» (Польща, Пшемисль, 2011); «Strategiczne Pytania Swiatowej Nauki – 2011» (Польща, Пшемисль, 2011); «Zpravy vedecke ideie – 2011» (Чехія, Прага, 2011); «Современный финансовый рынок Российской Федерации» (Росія, Перм, 2011); «Стратегия опережающего развития-3» (Росія, Москва, 2011); «Особенности формирования страхового рынка в условиях инверсионного типа рыночной трансформации и глобализации» (Росія, Перм, 2011); «Health in the Region and in the World» (Польща, Торунь, 2012); «Наука и инновации – 2012» (Польща, Пшемисль, 2012); «Науковий прогрес на межі тисячоліть – 2012» (Чехія, Прага, 2012); «Новини наукової думки – 2012» (Чехія, Прага, 2012); «Освіта та наука XXI століття – 2012» (Болгарія, Софія, 2012); «Становлення сучасної науки – 2012» (Чехія, Прага, 2012); «Сучасні дослідження та розвиток» (Болгарія, Софія, 2012), «Inequality and world capitalism: analysis, policy and action» (Бразилія, Флоріанополіс, 2013), «Актуальні досягнення європейської науки – 2013» (Болгарія, Софія, 2013), «Актуальні наукові досягнення – 2013» (Чехія, Прага, 2013), «Актуальні проблеми сучасних наук – 2013» (Польща, Пшемисль, 2013), «Динаміка наукових досліджень – 2013» (Польща, Пшемисль), «Наука і освіта – 2012/2013» (Чехія, Прага, 2013), «Освіта, наука та культура Росії – у небезпеці!» (Росія, Москва, 2013), «Перспективні дослідження науки та техніки – 2013» (Польща, Пшемисль, 2013), «Стратегічні питання світової науки» (Польща, Пшемисль), «Сучасні наукові досягнення» (Чехія, Прага, 2013), «Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці» (Іспанія, Коста-Брава, 2013), «Функції економічної науки та сучасність» (Росія, Москва, 2013), «Science engineering та економічна парадигма сучасного суспільства» (Швейцарія, Базель, 2014), «Економіка та сучасний менеджмент: теорія та практика» (Росія, Новосибірськ, 2014), «Економіка України в умовах реалізації угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ+) З ЄС» (Іспанія, Калелья, 2014), «Ефективні інструменти сучасних наук – 2014» (Чехія, Прага, 2014), «Новітні наукові досягнення» (Болгарія, Софія, 2014), «Освіта та наука XXI століття – 2014» (Болгарія, Софія, 2014), «Перспективні розробки науки та техніки – 2014» (Польща, Пшемисль, 2014), «Стратегічні питання світової науки – 2014» (Польща, Пшемисль, 2014), «Сучасна юриспруденція: російсько-українсько-англійський міжнародний діалог» (Німеччина, Гамбург, 2014), «Сучасні наукові досягнення – 2014» (Чехія, Прага, 2014), «2015. The new stage of development» (Угорщина, Будапешт, 2015), «Perspective Trends in Scientific Research» (Словаччина, Братислава, 2015), «Scientific Achievements 2015» (Австрія, Відень, 2015), «Бъдещите изследвания – 2015» (Болгарія, Софія, 2015), «Ефективні інструменти сучасних наук – 2015» (Чехія, Прага, 2015), «Здобутки вищої школи – 2015» (Болгарія, Софія, 2015), «Наука та цивілізація» (Велика Британія, Шеффілд, 2015), «Перспективні дослідження – 2015» (Болгарія, Софія, 2015), «Стратегические вопросы мировой науки – 2015» (Польща, Пшемисль, 2015).

Викладачі кафедри »

Шевченко Людмила Степанівна – зав. каф., професор, докт. екон. наук, професор.

Тема докторської дисертації – «Экономическая самодеятельность производителей: современные тенденции и противоречия развития» (1991 р.).

Основні публікації:

Шевченко, Л. С. Экономическая реформа и самодеятельность трудящихся [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Основа, 1991. – 168 с.

Шевченко, Л. С. Введение в маркетинг [Текст] : учеб.-практ. пособ. / Л. С. Шевченко. – Х. : Консум, 2000. – 672 с.

Шевченко, Л. С. Конкурентное управление [Текст] : учеб. пособ. / Л. С. Шевченко. – Х. : Эспада, 2004. – 520 с.

Шевченко, Л. С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 336 с.

Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, В. И. Торкатюк, Н. А. Кизим, А. Л. Шутенко. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2008. – 240 с.

Шевченко, Л. С. Соціальні ризики та соціальна безпека праці [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 280 с.

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку [Текст] : монографія / А. М. Колот, О. А. Грішнова, Л. С. Шевченко та ін. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2012. – 501 с.

Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України [Текст] : монографія / Д. В. Задихайло, Г. П. Клімова, Л. С. Шевченко та ін. ; за ред. Д. В. Задихайла. – Х. : Право, 2014. – 464 с.

Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні [Текст] : колективна монографія / С. М. Іванов, Г. П. Клімова, Л. С. Шевченко, А. П. Юшко ; за наук. ред. Г. П. Клімової. – Х. : Право, 2015.

Shevchenko, L. S. Endowment funds and social justice in educational field [Текст] / L.S. Shevchenko // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 325-331.

 

Шевченко, Л. С. Фінансова автономія університету: світовий досвід для України [Текст] / Л. С. Шевченко // Право та інновації. – 2015. – № 1. – С. 19-26.

Шевченко, Л. С. Сучасний університет: маркетингова філософія діяльності [Текст] / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – 2015. – № 1. – С.  9-21.

Шевченко, Л. С. Інноваційні моделі соціально-економічного розвитку: Україна на тлі світових процесів [Текст] / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – 2015. – № 2. – С. 9-20.

Shevchenko, L. S.  Accessibility in higher education in the context of implementation of the Law of Ukraine “On Higher Education” [Текст] / L. S. Shevchenko // Економічна теорія та право. – 2015. – № 4. – С. 88-97.

Сфера наукових інтересів: політико-економічні проблеми зайнятості і ринку праці, економіка університетської освіти, стратегічний маркетинг та конкурентне управління фірмою.

 

 Гриценко Олена Аврамівна – професор, докт. екон. наук, професор.

 Тема докторської дисертації – «Ринок нерухомості: закономірності формування та функціонування» (2002 р.).

Основні публікації:

Гриценко, О. А. Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (Вопросы методологии и теории) [Текст] : моногр. / О. А. Гриценко. – Х. : Бизнес-информ, 2002. – 283 с.

Гриценко, О. А. Взятка как институциональный комплекс; Менталитет как элемент институциональной экономике [Текст] // Институциональная экономика и динамика экономических преобразований : моногр. / под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Х. : Форт, 2008. – С. 802-819, 837-854.

Гриценко, О. А. Економічна теорія права: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / О. А. Гриценко // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – Х. : Право, 2010. – № 1. – 240 с.

Гриценко, О. А. Економічна теорія походження права [Текст] / О. А. Гриценко // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2011. – № 3 (6). – С. 122-128.

Гриценко, О. А. Економічна теорія права власності [Текст] / О. А. Гриценко // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2012. – № 3 (6). – С. 112-119.

 Гриценко, О. А. Неформальні інститути впливу на владу в контексті економічного аналізу [Текст] / О. А. Гриценко // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 2(17). – С 17-25.

Гриценко, О. А. Віртуальна організація в стратегії економічного розвитку [Текст] / О. А. Гриценко // Стратегія соціально-економічного розвитку України. В 2 т. : Київ. – Юристконсульт, Т.1. – 2015. – С. 141-152.

Гриценко, О. А. Верховенство права в контексті економічної теорії [Текст] / О. А. Гриценко // Економічна теорія та право. – 2015. – № 3 (22). – С. 77-88.

Сфера наукових інтересів: закономірності функціонування ринку нерухомості в Україні, проблеми інституціоналізації економічних відносин в Україні, економічна теорія права, взаємозв’язок економіки та права.

Камінська Тетяна Михайлівна – професор, докт. екон. наук, професор.

Тема докторської дисертації – «Ринок медичних послуг: формування та закономірності розвитку» (2006 р.).

Основні публікації:

Каминская, Т. Рынок медицинских услуг: опыт теоретико-институционального анализа [Текст] : моногр. / Т. Каминская – Х. : ВПЦ «Контраст», 2006. – 275 с.

Kaminska, T. Informal Health Economics in Ukraine / T. Kaminska // Health in managment. – 2014. – Vol. 18. – №1. – P. 5-7 [Електрон. ресурс] — Режим доступу : http://journal.managementinhealth.com/index.php/rms/issue/current

Камінська, Т. М. Уроки зарубіжних країн для реформування охорони здоров’я в Україні [Текст] / Т. М. Камінська // Економічна теорія та право. – 2015. – № 1 (20). – С. 38-51.

Камінська, Т. М. Вплив асиметрії інформації на якість медичних послуг [Текст] / Т. М. Камінська // Економічна теорія та право. – 2015. – № 3 (23). – С. 14-24.

Сфера наукових інтересів: економічні аспекти розвитку охорони здоров’я в умовах постіндустріальної та перехідної економіки, конкурентоспроможність медичних послуг на глобальному ринку.

 Марченко Ольга Сергіївна – професор, докт. екон. наук, професор.

Тема докторської дисертації – «Консалтингові ресурси та їх функціонування у інноваційних системах національної економіки» (2009 р.).

Основні публікації:

Марченко, О. С. Ринок послуг юридичного консалтингу в умовах інноваційного розвитку національної економіки [Текст] : моногр. / О. С. Марченко. – Х. : Кортес-2001, 2007. – 132 с.

Марченко, О. С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / О. С. Марченко. – Х. : Право, 2008. – 280 с.

Марченко, О. С. Національна інноваційна система як інтегратор знань [Текст] : моногр. / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Х. : ХІФ УДУФіМТ, 2012. – 250 с.

Марченко, О. С. Мікроекономіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. С. Марченко, Л. І. Пронкіна. – Х. : ООО «СТОИН», 2010. – 109 с.

Марченко, О. С. Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини [Текст] / О. С. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 29-36.

Марченко, О. С. Networks of value creation and pricing consulting services: theoretical frameworks and models [Текст] / О. С. Марченко, О. В. Ярмак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 12. – С. 17-24/

Сфера наукових інтересів: економіка знань, консалтингова діяльність, зокрема юридичний консалтинг, Інтернет-економіка, нова економіка масової співпраці, нова фірма.

Нечипорук Людмила Володимирівна – професор, докт. екон. наук, професор.

Тема докторської дисертації – «Інверсійний тип формування та особливості розвитку страхового ринку в умовах глобалізації» (2011 р.).

Основні публікації:

Нечипорук, Л. В. Теорія та практика страхового ринку в Україні: [Текст] : моногр. / Л. В. Нечипорук. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 300 с.

Нечипорук, Л. В. Страхование в системе институциональных механизмов макроэкономического равновесия [Текст] / Л. В. Нечипорук // Равновесие в экономической системе переходного типа: предпосылки, механизм управления: Монография / Нар. укр. акад.; Под общ. ред. О.Л. Яременко. – Х.: Изд-во НУА, 2004. – 416 с. – С. 263 – 278.

Нечипорук, Л. В. Обязательное страхование жизни, имущества и ответственности [Текст] : науч.-практ. пособие / Л. В. Нечипорук – Харьков: Центр Консульт, 2004. – 180 с.

Нечипорук, Л. В. Страхование. Пособие для студентов, обучающихся по специальности 7.050107 – Экономика предприятия [Текст] / Л. В. Нечипорук / Нар. укр. акад. [Каф. менеджмента; Авт. Л. В. Нечипорук]. – Х.: Изд-во НУА, 2007. – 177 с.

Нечипорук, Л. В. Страховий ринок як складова інвестиційно-інноваційного розвитку економіки [Текст] / Л. В. Нечипорук // Вплив фінансово-кредитного механізму на розвиток суб’єктів господарювання : монографія. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 358 с. – Розд. 12.1 – С. 180 – 190.

Нечипорук, Л. В. Закон Украины «О страховании»: Комментарий. Издание четвертое, переработанное и дополненное [Текст] / Л. В. Нечипорук. – Х. : ООО «Одиссей», 2010. – 296 с.

Нечипорук, Л. В. Cтраховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації [Текст] : моногр. / Л. В. Нечипорук. – Х. : Право, 2010. – 280 с.

Нечипорук, Л. В. Теоретичні аспекти формування мережевої економіки [Текст] / Л. В. Нечипорук // Економічна теорія та право. – 2015. – № 1 (20). – С. 76 – 84.

Нечипорук, Л. В. Попит, пропозиція та рівновага на ринку страхових послуг [Текст] / Л. В. Нечипорук // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – Випуск № 5. – C. 911 – 916.

Нечипорук, Л. В. Теорія та практика медичного страхування в Україні [Текст] / Л. В. Нечипорук // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – Випуск № 6. – C. 751 – 755.

Нечипорук, Л. В. Злиття та поглинання на страховому ринку в умовах глобалізації [Текст] / Л. В. Нечипорук // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2012. – № 1 (8). – С. 48 – 58.

Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку страхового ринку за умов інституційної побудови правової економіки в Україні, фінансова глобалізація.

Вовк Ірина Андріївна – доцент, канд. екон. наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації – «Інституціоналізація ринку нерухомості в трансформаційній економіці» (2007 р.).

Основні публікації:

Рынок недвижимости Украины: закономерности и институты функционирования: учебн. пособие. – Харьков : Право, 2009. – 112 с.

Вовк, І. А. Економіка і християнська релігія: проблеми і напрямки дослідження [Текст] / І. А. Вовк // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 4. – С. 98-105.

Вовк, І. А. Економічна поведінка і правове регулювання (на прикладі інституту інтелектуальної власності) [Текст] / І. А. Вовк // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 4. – С. 18-29.

Вовк, І. А. Підприємництво у несвітських країнах і релігійних доктринах [Текст] / І. А. Вовк // Економічна теорія та право. – 2015. – № 2 (21). – С. 34-44

Вовк, І. А. Як право впливає на економічні відносини: аналіз крізь стадії правового регулювання [Текст] / І. А. Вовк // Економічна теорія та право. – 2015. – № 3 (22). – С. 89-101.

Сфера наукових інтересів: економіка як соціальне явище, економіка та право, ринок нерухомості, менеджмент юридичної фірми.

Губін Кирил Григорович – доцент, канд. екон. наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації – «Формування системи регулювання доходів населення в трансформаційній економіці» (2008 р.).

Основні публікації:

Губин, К. Г. Случайная и систематическая эксплуатация в Украине [Текст] / К. Г. Губин // Бизнес Информ. – 2009. – № 9 (371). – С. 56–62.

Губін, К. Г. Умови людського розвитку за української системи формування доходів [Текст] / К. Г. Губін // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 4 (52). – С. 31–40.

Губін, К. Г. Протидія експлуатації інтелектуального потенціалу як складова процесу розбудови соціально-ринкової системи формування доходів в Україні [Текст] / К. Г. Губін // Вісник Міжнародного слов’янського університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – Т. 16. – № 1–2. – С. 94–102.

Губін, К. Г. Перетворення інтелектуального капіталу фірми на головне джерело конкурентних переваг в українській системі формування доходів [Текст] / К. Г. Губін // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 4 (19). – С. 30–45.

Губін, К. Г. Розбудова правової економіки на базі української системи формування доходів населення: реальність чи фікція? [Текст] / К. Г. Губін // Економічна теорія та право. – 2015. – № 3 (22). – С. 67-76.

Сфера наукових інтересів: формування та регулювання доходів населення, розбудова правової економіки в Україні, конкурентоспроможність фірм.

Левковець Олена Миколаївна – доцент, канд. екон. наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації – «Економіко-організаційний механізм державного регулювання лізингу» (2001 р.).

Основні публікації:

Левковець, О. М. Науково-технологічна (інноваційна) безпека: проблеми виміру [Текст] / О. М. Левковець // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць, в 5т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 246. – Том V. – С. 1132-1141.

Левковець, О. М. Потенціал корпоративних структур у забезпеченні національних інтересів України [Текст] / О. М. Левковець // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Випуск 255: в 9 т. – Т. ІV– Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 916 – 926.

Левковець, О. М. Перспективи забезпечення інноваційної спрямованості інвестицій в Україні [Текст] / О. М. Левковець // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2010. – № 2. – С. 35-47.

Левковець, О. М. Модернізаційні перспективи України: офшорні зони як фактор ризику [Текст] / О. М. Левковець // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2011. – № 4 (7). – С. 43-57.

Левковець, О. М. Концептуальні суперечності проекту соціально-економічної модернізації [Текст] / О. М. Левковець // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2012. – № 3 (10). – С. 56-69.

Левковець О. М. Державно-приватне партнерство як інструмент економічних реформ (теоретичний аспект) [Текст] / О. М. Левковець // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2012. – № 4 (11). – С. 18-32.

Левковець О. М. Сучасні трансформації інституційних умов функціонування сфери інтелектуальної власності [Текст] / О. М. Левковець // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 4 (15). – С. 84-97

Левковець О. М. Інтелектуальна власність як ресурс розвитку: дилема трансферу технологій [Текст] / О. М. Левковець // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія і право. – 2014. – № 3. – С. 59-75

Левковець О. М. Інтелектуальна квазірента як чинник інноваційного розвитку: перегляд концепції [Текст] / О. М. Левковець // Економічна теорія та право. – 2015. – № 2 (21). – С. 61-73.

Левковець О. М. Інтелектуальна власність і права людини: прояви дисонансу [Текст] / О. М. Левковець // Економічна теорія та право. – 2015. – № 4 (23). – С. 28-41.

Сфера наукових інтересів: інвестиційні та інноваційні процеси, конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації, сучасні трансформації та протиріччя розвитку світової економіки, проблеми розвитку сфери інтелектуальної власності.

Набатова Ольга Олександрівна – доцент, канд. екон. наук, доцент

Тема кандидатської дисертації  «Соціально-економічна природа домогосподарств та їх роль у господарській системі перехідного типу» (2006 р.).

Основні публікації:

Набатова О. О. Теоретичні підходи до аналізу економічної поведінки в умовах макроекономічних та інституціональних змін // Економічна теорія та право. – 2015. – № 2. – С. 74-85.

Набатова О. О. Поведінковий підхід до економічного аналізу права // Економічна теорія та право. – 2015. – № 4. – С. 109-121.

Набатова О. О. Соціально-економічна природа інтелектуального капіталу і проблеми його інституціоналізації // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 3. – С. 76-87.

Набатова О. О. Постіндустріальна трансформація відносин власності // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 4. – С. 46-58.

Сфера наукових інтересів: соціальні інновації, поведінкова економіка, сучасні трансформації та протиріччя розвитку постіндустріальної економіки.

 

Овсієнко Ольга Вікторівна – доцент, канд. екон. наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації – «Державне регулювання енергозбереження в багатоукладній економіці» ( 2005 р.).

Основні публікації:

Овсієнко, О. В. Держава як джерело асоціальних практик у матеріальному стимулювання трудової діяльності [Текст] / О. В. Овсієнко, О. О. Чуприна // Бізнес Інформ. – 2012. – № 6. – С. 117-120.

Овсієнко, О. В. Ліберальна модель держави добробуту: економічні передумови реалізації в Україні [Текст] / О. В. Овсієнко // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 4. – С. 44-53.

Овсієнко, О. В. Держава як джерело нерівності у реалізації соціально-економічних прав в Україні [Текст] / О. В. Овсієнко // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 4. – С. 59-68.

Овсієнко, О. В. Правова економіка: зміст та засади функціонування [Текст] / О. В. Овсієнко // Економічна теорія та право. – 2015. – № 2 (21). – С. 114-126.

Овсієнко, О. В. Конституційний господарський порядок як фактор розбудови правової економіки в Україні [Текст] / О. В. Овсієнко // Економічний простір. – 2015. – № 99 – C. 58-67.

Сфера наукових інтересів: правова економіка, економічні передумови становлення соціальної держави в Україні.

Чуприна Олена Олександрівна – доцент, канд. екон. наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації – «Статистична характеристика стану і розвитку малого підприємництва на регіональному рівні» (2004 р.).

Основні публікації:

Чуприна, О. О. Порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки бідності та соціальної нерівності [Текст] / О. О. Чуприна // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 131-140.

Чуприна, О. О. Оцінка здобутків України на шляху боротьби з бідністю та соціальною нерівністю [Текст] / О. О. Чуприна // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 4 (15) – С. 54-71.

Чуприна, О. О. Аналіз розбіжностей в оцінках бідності та соціальної нерівності в Україні [Текст] / О. О. Чуприна, О. Ю. Назарова // Вісник ХНУ.- № 1096. – Серія «Економічна» – 2014. – с. 118-124.

Чуприна, О. О. Ефективність державної політики у сфері боротьби з надмірною соціальною нерівністю в Україні [Текст] / О. О. Чуприна // Економічна теорія та право. – 2015. – № 2 (21). – С. 86-99.

Чуприна, О. О. Причини та наслідки низької заробітної плати в Україні [Текст] / О. О. Чуприна // Економічний простір. – 2015. – № 98 – C. 116-126.

Сфера наукових інтересів: дослідження процесів розподілу та перерозподілу доходів в національній економіці, аналіз структури українського суспільства, виявлення ознак, причин та ступеня соціальної диференціації населення, оцінка впливу соціальної нерівності на перспективи соціально-економічного розвитку України в майбутньому.

Інформація про консультації викладачів кафедри »

Прізвище, ім’я та по-батькові Дата Час Місце проведення
 1 Зав. каф., проф. Шевченко Л.С. п
’ятниця
11.00-13.00 кафедра
 2 Проф. Гриценко О.А. середа 12.30-14.30 Динамівська, 4, а. 502
 3 Проф. Камінська Т.М. середа 13.00-15.00 кафедра
 4 Проф. Марченко О.С. середа 13.00-15.00 кафедра
 5 Проф. Нечипорук Л.В. понеділок 11.00-13.00 Динамівська, 4, а. 502
 6 Доц. Вовк І.А. понеділок 10.00-12.00 кафедра
 7 Доц. Губін К.Г. середа 11.00-13.00 кафедра
 8 Доц. Левковець О.М. вівторок 11.00-13.00 кафедра
 9 Доц. Набатова О.О. вівторок 13.00-15.00 кафедра
 10 Доц. Овсієнко О.В. п’ятниця 13.15-15.15 кафедра
 11 Доц. Чуприна О.О. понеділок 13.00-15.00 кафедра

Інформація про наукові гуртки кафедри »

Інститут/факультет, на якому працює гурток Керівники гуртка Староста гуртка
П.І.Б. Курс, група,
Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Вовк І. А.,

Губін К. Г., Набатова О. О.Гаража М. Г.1 курс, 4 група Господарсько-правовий факультет Шевченко Л. С., Чуприна О.О.Максимович Д.А.1 курс, 6 групаСлідчо-криміналістичний інститутНечипорук Л. В., Левковець О.М.Шаркова О. О.1 курс,

4 групаІнститут підготовки кадрів для органів юстиції УкраїниМарченко О. С., Камінська Т. М.,

Овсієнко О. В.Сінявін В. В.1 курс, 4 групаІнститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки УкраїниМарченко О. С.,

Набатова О. О.,

Чуприна О.О.Чорна В. М.1 курс, 1 групаВійськово-юридичний факультетВовк І. А.Дідик В. А.1 курс, 1 групаМіжнародно-правовий факультетГриценко О. А.,

Вовк І. А.Ульяненко А. В.1 курс, 1 групаФакультет підготовки кадрів для Пенсійного фонду України Гриценко О. А.Випинашко Г. Р.1 курс, 2 групаВечірній факультетКамінська Т. М.Літвінова В.І.1 курс, 1 групаІнститут післядипломної освітиГубін К. Г.Науменко Ю. М.5 курс, 1 група

Засідання гуртків інститутів (факультетів) проводяться щомісячно. Науково-практичні конференції викладачів, аспірантів і студентів проводяться кафедрою економічної теорії 1-2 рази на навчальний рік.

Адреса кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, аудиторії: 224, 225.

Тел.: (057) 704-92-58

E-mail: ekonom@nulau.edu.ua, economy_theory@ukr.net

завідуюча лабораторією – Короленко Віра Валеріївна;

старший лаборант – Новікова Олена Юріївна.