Кафедра адміністративного права

Кафедра адміністративного права як самостійна була створена у 1979 р.ГаращукУ різні роки на кафедрі працювали відомі вчені-адміністративісти проф. О.М. Якуба, Р.С. Павловський, доц. В.О. Барахтян.

З часу створення кафедру очолював д-р юрид. наук, проф. Герой Радянського Союзу Р.С. Павловський (1979-1989). З 1990 р. по 2015 р. нею керував акад. Національної академії правових наук України, д-р юрид. наук, проф.  Ю.П.  Битяк. Нині  зав. кафедри – д-р юрид. наук, проф. В.М. Гаращук.

Кафедра здійснює викладання навчальної дисципліни “Адміністративне право”, а також спецкурсів “Адміністративна відповідальність”, “Митне право”, “Основи управління в органах внутрішніх справ”, “Військова адміністрація” та “Розгляд судами адміністративних справ”.

Наукова діяльність кафедри »

Наукові дослідження кафедри протягом усього періоду її існування зосереджувались на головних напрямках управлінської діяльності, забезпеченні законності, прав та свобод громадян, їх гарантій у державному управлінні, відповідальності за адміністративні правопорушення, адміністративного процесу та ін.

У 1993-1996 рр. дослідження присвячувалися проблемам удосконалення організації та діяльності органів державної влади і управління України в умовах формування правової держави, з 1997 по 2000 рр. проблемам удосконалення організації і діяльності органів законодавчої та виконавчої влади і самоврядування в Україні, з 2001 по 2005 рр. правам людини і проблемам становлення демократичної, соціальної, правової держави України, з 2006 р. кафедра досліджує проблеми формування правової держави та народовладдя по комплексній цільовій програмі “Права людини і проблеми організації та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства”, з 2011 по 2015 рр. дослідження будуть присвячені конституційно-правовим проблемам забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні за науковим напрямком  «Проблеми формування правової держави та народовладдя (історія, теорія, практика)».

За останні роки підготовлено низку монографій: “Державна служба в Україні: організаційно-правові засади” Ю.П. Битяк (2005): “Управління поліцією зарубіжних країн: сучасні підходи та ключові поняття” Н.П. Матюхіна (2006); “Адміністративно-правове регулювання природоохоронних відносин в Україні” Л.П. Коваленко (2006); “Організаційно-правові засади формування і діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації” О.М. Соловйова (2006); “Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки і протидії тероризму” В.Я. Настюк (2008). Викладачі кафедри брали участь у підготовці колективних монографій: “Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту” Ю.П. Битяк, М.М. Тищенко (2007); “Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України” В.Я. Настюк, В.П. Ємельянов, В.Г. Пилипчик (2008); «Правова система України: історія, стан та перспективи: колективна монографія у 5 т.: Т 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення Ю.П. Битяк (2008); «Роль політико-правових поглядів  минулого у становленні вітчизняної правової культури // Правова культура в умовах становлення громадського суспільства» Ю.П. Битяк, І.В.Яковюк (2008), “Міжнародно-правові режими протидії тероризму” В.Я. Настюк, С.А. Трофімов (2009); “Система і компетенція державних органів (зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України” В.Я. Настюк, О.П. Дзьобань, В.Г. Пилипчик (2009); “Адміністративно-правові режими в Україні” В.Я. Настюк, В.В.Бєлевцева (2009). ”Державний суверенітет і права людини: питання співвідношення і пріоритету” Ю.П. Битяк, І.В. (2010); ”Актуальні проблеми  боротьби з корупцією в Україні” В.М Гаращук., А.О. Мухатаєв (2010), ”Корупція, відповідальність, компроміс: адміністративні та кримінальні аспекти” Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В., Мелешко О.М. (2010); “Аналіз та характеристика існуючих методик визначення корупційних ризиків та можливість їх використання у протидії корупції в органах державної податкової служби“ // п.п. 3.2. колективної монографії “Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики“ В.Я. Настюк (2010); “Правова система України: історія, стан та перспективи”. Т. 2 – “Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення” Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.Б. Червякова (2011); “Адміністративно-правовий захист інформації з обмеженим доступом: проблеми та шляхи вирішення“ В.Я. Настюк (2011); Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) Н.Б. Писаренко, В.А. Сьоміна (2011); “Адміністративний порядок вирішення адміністративно-правових спорів“, “Адміністративно-правовий спір: сутність, поняття, ознаки“ Л.В. Бринцева (2011); “Оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві“ В.В. Зуй, Я.С. Рябченко (2011), “Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення“ Н.П. Матюхіна, С.А. Федчишин (2011).

Кафедра брала участь у розробці “Національної стратегії реформування місцевих органів виконавчої влади та системи місцевого самоврядування”, в удосконаленні проекту “Стратегії національної безпеки України”, проектів Концепцій реформування публічної адміністрації в Україні, реформування законодавства про адміністративну відповідальність (законодавства про адміністративні правопорушення), реформування системи кримінальної юстиції, “Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2012 роки“, “Національної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2012 роки“, громадських слуханнях проекту Національної стратегії України щодо наркотиків (на період до 2020 року), приймали участь у складі робочої групи щодо питання про шляхи подальшого реформування правоохоронних органів України .Значною є участь кафедри в законопроектній роботі та експертизі нормативно-правових актів, зокрема в підготовці: проекту Кодексу Адміністративного судочинства України, проекту Кодексу України про адміністративні проступки, проекту Адміністративно-процедурного Кодексу України, Кодексу України ”Про кримінальні проступки”, ”Митного кодексу України”, Кодексу етики державного службовця, проектів Закону України “Про державну службу”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про освіту”, “Про управлінські послуги”, “Про нормативно-правові акти”, “Про контрозвідувальний режим в Україні”, “Про доктрину національної безпеки в Україні”, “Про засади запобігання та протидії корупції”. Крім того, викладачі кафедри брали участь у підготовці змін і доповнень до законів України “Про вищу освіту”, “Про боротьбу з корупцією”, “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, “Про інформацію”, “Про фінансовий контроль в Україні”, “Про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил” та ін.

Члени кафедри були учасниками багатьох республіканських та міжнародних наукових заходів, а саме: міжнародного семінару з обговорення проекту “Концепції реформування публічної адміністрації в Україні” (Харків, 2005); науково-практичної конференції “Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні” (Харків, 2005); всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України” (Харків, 2006); міжнародної науково-практичної конференції “Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку” (Харків, 2007); науково-практичної конференції “Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів” (Сімферополь, 2008); міжнародної конференції “Реформування процедур накладення адміністративних стягнень і застосування заходів адміністративного примусу в Україні” (Київ, 2008); міжвідомчої науково-практичної конференції “Протидія корупції в Україні: взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства” (Київ, 2009); міжнародної науково-практичної конференції “Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету” (Харків, 2009); міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті наближення до європейських стандартів” (Харків, 2009); міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності” (Дніпропетровськ, 2009); “Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики” (Харків, 2010); міжнародної науково-практичної конференції “Декларація про державний суверенітет України – передумова її незалежності та демократичного розвитку” (Харків, 2010); міжнародної науково-практичної конференції “Правова система України: проблеми і тенденції розвитку” (Харків, 2010); міжнародної науково-практичної конференції: “Підготовка працівників міліції (поліції) “ (Донецьк, 2011);  міжнародної науково-практичної конференції на тему: “Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України в Умовах євроінтеграції“ (Київ, 2011); міжнародної науково-практичної конференція “Вплив Європейського Союзу на національне адміністративне судочинство“ (Харків, 2011); міжнародної конференції “Притягнення терористів до суду: сприяння досягненню європейських стандартів та обміну передовим досвідом» у контексті розвитку взаємодії правоохоронних, спеціальних та інших державних органів України та Ради Європи у сфері протидії тероризму Службою безпеки України спільно з CODEXTER“ (Київ, 2011); VI міжнародної науково-практичної конференції “Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи розвитку“  (Київ, 2011); VI Міжнародної науково-практичної конференції “Судовий та позасудовий порядок вирішення публічно-правових спорів, їх співвідношення і стан правового врегулювання в Україні“ (Київ, 2011); міжнародної науково-практичної конференції “Міжнаціональна  згода – основа подолання екстремізму и тероризму, затвердження правової держави“ (Москва, 2011); міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми державно-правового розвитку України і Росії в умовах глобалізації“ (Москва, 2011); V Міжнародної науково-практичної конференції “Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)” (Дніпропетровськ, 2012); міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу “Правове життя сучасної України” (Одесса,2012 р.); П’ятої Міжнародної конференції “Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб” (Київ, 2012) та ін.

З 2000 по 2012 рр. за ред. Ю.П. Битяка підготовлено три видання підручника “Адміністративне право України” (2000, 2003, 2004), підруч. “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012); два видання “Адміністративне право України. Академічний курс”/ За ред. В.Б. Авер’янова у 2-х т. Т. 2., співавт.: Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В.Зуй, І.М. Компанієць, В.Я. Настюк, М.М. Тищенко, Ф.Д. Фіночко (2005, 2009) Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс:|{підруч.} /за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. (2012). Видано також низку навчальних посібників: “Адміністративне право України в схемах” / За ред. Ю.П. Битяка, В.В. Зуй (2005, 2012); “Митне право України” М.Г. Шульга (2005); “Митне право України” Ю.П. Битяк, М.Г. Шульга (2006); “Митне право України” М.Г. Шульга / За заг. ред. В.В. Ченцова (2007); “Провадження у справах про адміністративні правопорушення” В.В. Богуцький, В.В. Мартиновський (2008, 2010); “Адміністративне право України як галузь права“ В.В. Богуцький (2011); “Адміністративне право: Загальна частина“ /За заг. ред..  Битяка Ю.П., Зуй В.В.(2011); Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

Викладачі кафедри »

Прізвище, ім’я по-батькові

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Тема дисертації докторської(кандидатської), рік
1. Битяк Юрій Прокопович професор д..ю.н. професор

кандидатська – «Гарантії забезпечення законності актів органів радянського державного управління» в 1979 році

докторська – Державні служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування в 2006 році

основні публікації:З 2000 по 2012 рр. за ред. Ю.П. Битяка підготовлено три видання підручника “Адміністративне право України” (2000, 2003, 2004), підруч. “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012); два видання “Адміністративне право України. Академічний курс”/ За ред. В.Б. Авер’янова у 2-х т. Т. 2., співавт.: Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В.Зуй, І.М. Компанієць, В.Я. Настюк, М.М. Тищенко, Ф.Д. Фіночко (2005, 2009) Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс:|{підруч.} /за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. (2012).

навчальні посібники: “Адміністративне право України в схемах” / За ред. Ю.П. Битяка, В.В. Зуй (2005,); “Адміністративне право: Загальна частина“ /За заг. ред..  Битяка Ю.П., Зуй В.В.(2011); Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

монографії: “Державна служба в Україні: організаційно-правові засади” (2005); колективна монографія “Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту” (2007); ”Державний суверенітет і права людини: питання співвідношення і пріоритету” (2010); “Правова система України: історія, стан та перспективи”. Т. 2 – “Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення”(2011).

 

2. Гаращук Володимир Миколайович професор д.ю.н. професор

кандидатська – «Адміністративно-правові засоби боротьби з безгосподарністю» в 1989 році

докторська – «Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні»

в 2003 році

основні публікації:З 2000 по 2012 рр. за ред. Ю.П. Битяка підготовлено три видання підручника “Адміністративне право України” (2000, 2003, 2004), підруч. “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012); два видання “Адміністративне право України. Академічний курс”/ За ред. В.Б. Авер’янова у 2-х т. Т. 2., співавт.: Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В.Зуй, І.М. Компанієць, В.Я. Настюк, М.М. Тищенко, Ф.Д. Фіночко (2005, 2009) Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс:|{підруч.} /за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. (2012).

навчальні посібники: “Адміністративне право України в схемах” / За ред. Ю.П. Битяка, В.В. Зуй (2005,); “Адміністративне право: Загальна частина“ /За заг. ред..  Битяка Ю.П., Зуй В.В.(2011); Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

монографія: ”Актуальні проблеми  боротьби з корупцією в Україні” В.М Гаращук., А.О. Мухатаєв (2010),

“Правова система України: історія, стан та перспективи”. Т. 2 – “Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення” (2011);

3. Матюхіна Наталія Петрівна професор д.ю.н. професор

докторська –«Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади» в 2003 році

 основні публікації: Підручники: “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012).

навчальні посібники:

“Адміністративне право: Загальна частина“ /За заг. ред..  Ю.П. Битяка, В.В. Зуй.(2011); Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

монографія:

“Управління поліцією зарубіжних країн: сучасні підходи та ключові поняття” Н.П. Матюхіна (2006), “Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення“ Н.П Матюхіна., С.А. Федчишин (2011).

4. Шульга Марія Герасимівна професор к.ю.н. доцент

кандидатська – «Адміністративно-правовий статус адміністрації державного підприємства» в 1991 році.

основні публікації:З 2000 по 2012 рр. за ред. Ю.П. Битяка підготовлено три видання підручника “Адміністративне право України” (2000, 2003, 2004), підруч. “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012).

навчальні посібники: “Адміністративне право України в схемах” / За ред. Ю.П. Битяка, В.В. Зуй (2005,); “Митне право України” М.Г. Шульга (2005); “Митне право України” Ю.П. Битяк, М.Г. Шульга (2006); “Митне право України” М.Г. Шульга / За заг. ред. В.В. Ченцова (2007); “Адміністративне право: Загальна частина“ /За заг. ред..  Битяка Ю.П., Зуй В.В.(2011); Адміністративне право. Альбом схем /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

 

5. Зуй Валентина Василівна доцент к.ю.н. доцент

кандидатська – «Адміністративна відповідальність за порушення у галузі торгівлі» в 1988 році.

основні публікації:З 2000 по 2012 рр. за ред. Ю.П. Битяка підготовлено три видання підручника “Адміністративне право України” (2000, 2003, 2004), підруч. “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012); два видання “Адміністративне право України. Академічний курс”/ За ред. В.Б. Авер’янова у 2-х т. Т. 2., співавт.: Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В.Зуй, І.М. Компанієць, В.Я. Настюк, М.М. Тищенко, Ф.Д. Фіночко (2005, 2009) Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс:|{підруч.} /за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. (2012).

навчальні посібники: “Адміністративне право України в схемах” / За ред. Ю.П. Битяка, В.В. Зуй (2005,); “Адміністративне право: Загальна частина“ /За заг. ред..  Битяка Ю.П., Зуй В.В.(2011); Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

монографія:“Оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві“ В.В. Зуй, Я.С. Рябченко (2011).

6. Червякова Олена Борисівна доцент к.ю.н. доцент

кандидатська – «Захист конституційних прав громадян засобами прокурорського нагляду (проблеми загально-наглядової діяльності)» в 1992 році.

основні публікації:З 2000 по 2012 рр. за ред. Ю.П. Битяка підготовлено три видання підручника “Адміністративне право України” (2004), підруч. “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012); два видання “Адміністративне право України. Академічний курс”/ За ред. В.Б. Авер’янова у 2-х т. Т. 2. ( 2009), Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс:|{підруч.} /за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. (2012).

навчальні посібники:

“Адміністративне право: Загальна частина“ /За заг. ред..  Битяка Ю.П., Зуй В.В.(2011); Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

монографія: “Правова система України: історія, стан та перспективи”. Т. 2 – “Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення” (2011).

 

7. Писаренко Надія Борисівна доцент к.ю.н. доцент

 кандидатська – «Проблеми управління у галузі стандартизації» в 1997 році.

основні публікації:

підручники: з 2004 по 2012 рр. за ред. Ю.П. Битяка підготовлено 2 видання підручника: “Адміністративне право України”(2004,2006); “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012).

навчальні посібники:

“Адміністративне право: Загальна частина“ /За заг. ред..  Битяка Ю.П., Зуй В.В.(2011); Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

монографія:

«Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення)» (2011);

8. Бойко Ірина Володимирівна доцент к.ю.н. доцент

кандидатська – «Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади» в 2000 році.

основні публікації:

підручники: “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012).

 

9. Зима Олександр Тарасович доцент к.ю.н. доцент

кандидатська – «Адміністративна відповідальність юридичних осіб»

в 2001 році.

основні публікації:

підручники: з 2004 по 2012 рр. за ред. Ю.П. Битяка підготовлено 2 видання підручника: “Адміністративне право України”(2004,2006); “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012).

навчальні посібники:

“Адміністративне право: Загальна частина“ /За заг. ред..  Битяка Ю.П., Зуй В.В.(2011); Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

 

10. Лученко Дмитро Валентинович доцент к.ю.н. доцент

кандидатська – – Контрольне провадження в 2003 році

основні публікації:

підручники: “Адміністративне право” /за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй (2010); “Адміністративне право“ /за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., переробл. та допов. (2012).

навчальні посібники:

“Адміністративне право: Загальна частина“ /За заг. ред..  Битяка Ю.П., Зуй В.В.(2011); Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

 

11. Крестьянінов Олексій Олександрович асистент к.ю.н. асистент

кандидатська – «Правове регулювання митних режимів» у 2002 році.

 

12. Соловйова Ольга Миколаївна доцент к.ю.н. доцент

кандидатська – «Організаційно-правові засади формування та діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації»

В 2004 році.

навчальний посібник:

Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

монографія:“Організаційно-правові засади формування і діяльності відділів та управлінь місцевої державної адміністрації” О.М. Соловйова (2006);

13. Сьоміна Валентина Анатоліївна доцент к.ю.н. доцент

кандидатська – «Проблеми законодавчого регулювання та практики розгляду адміністративно-правових спорів» у 2005 році.

навчальний посібник:

Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

монографія: «Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення)» (2011);

14. Ігнатченко Ірина Георгіївна асистент к.ю.н. асистент

кандидатська – «Форми та методи державного управління культурою в Україні»  в 2009 році.

навчальний посібник:

Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

15. Рябченко Ярослава Степанівна асистент к.ю.н. асистент

кандидатська «Оскарження нормативно-правових атів в адміністративному судочинстві»

В 2011 році.

навчальний посібник:

Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. (2012).

монографія: :“Оскарження

нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві“ В.В. Зуй, Я.С. Рябченко (2011).

16. Федчишин Сергій Анатолійович асистент к.ю.н. асистент

кандидатська – «Дипломатичне представництво України за кордоном в механізмі управління закордонними справами»  в 2011 році.

монографія: “Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення“ Н.П. Матюхіна, С.А. Федчишин (2011).

17. Марченко Олена Олександрівна асистент к.ю.н. асистент кандидатська – «Форми судового контролю в державному управлінні» в 2011 році.
18. Лайкова Марина Сергіївна асистент   асистент кандидатська – «Правове регулювання антимонопольної діяльності в Україні» в 2012 році.

Інформація про консультації »

ПІБ дата час Місце проведення
1. Гаращук Володимир Миколайович понеділок, п’ятниця 12.30-14.30 кафедра
2. Матюхіна Наталія Петрівна п’ятниця 12.30-14.30 кафедра
3. Шульга Марія Герасимівна середа, четвер 12.30-14.30 кафедра
4. Зуй Валентина Василівна вівторок, четвер 12.30-14.30 кафедра
5. Червякова Олена Борисівна понеділок, п’ятниця 12.30-14.30 кафедра
6. Писаренко Надія Борисівна вівторок,  п’ятниця 12.30-14.30 кафедра
7. Бойко Ірина Володимирівна понеділок,  вівторок, 12.30-14.30 кафедра
8. Зима Олександр Тарасович середа,  четвер 12.30-14.30 кафедра
9. Лученко Дмитро Валентинович субота 12.30-14.30 кафедра
10. Крестьянінов Олексій Олександрович субота 12.30-14.30 кафедра
11. Соловйова Ольга Миколаївна середа, четвер 12.30-14.30 кафедра
12. Сьоміна Валентина Анатоліївна середа, четвер 12.30-14.30 кафедра
13. Ігнатченко Ірина Георгіївна понеділок,  середа 12.30-14.30 кафедра
14. Рябченко Ярослава Степанівна вівторок,   середа 12.30-14.30 кафедра
15. Федчишин Сергій Анатолійович четвер,  п’ятниця 12.30-14.30 кафедра
16. Марченко Олена Олександрівна середа, четвер 12.30-14.30 кафедра
17. Лайкова Марина Сергіївна понеділок, п’ятниця 12.30-14.30 кафедра

Інформація про гуртки »

Кафедра приділяє серйозну увагу  організації науково-дослідницької роботі студентських наукових гуртків з адміністративного права та митного права. В студентських наукових гуртках працюють студенти 2, 3, 4 та 5 курсів денних факультетів, загальною кількістю 48 студентів.

На кафедрі діє 5 студентських наукових гуртка, науковими керівниками яких є проф. Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В.,  доц. Червякова О.Б., доц. Бойко І.В. Засідання гуртків проводиться науковими керівниками 2 рази в місяць на протязі навчального року.

Кафедра постійно тримає у полі зору процес залучення нових членів до науково-дослідницького гуртка, пояснюючи їм значення наукової роботи як для особистого професійного розвитку, так і для правознавства та вдосконалення юридичної практики.

Студенти денних факультетів приймають участь в проведенні науково-дослідних робіт, узагальненні правозастосовчої практики.

Професори Битяк Ю.П., Матюхіна Н.П. та Гаращук В.М. були членами конкурсної  комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який проходив в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

У роботі I туру Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Правознавство», приймали участь з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання доц. Коваленко Л.П., доц. Соловйова О.М., доц. Сьоміна В.А., ас. Мартиновський В.В. (лютий 2012 р.).

 У  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Правознавство» приймали участь проф. Фролова О.Г., доц. Бойко І.О., ас. Бринцева Л.В., ас. Лайкова М.С., ас. Федчишин С.А., ас. Марченко О.О., ас. Мех. Ю.В. (травень 2012 р.).

Керівником студентського наукового гуртка на кафедрі є доц. Зуй В.В. Під її керівництвом були підготовлені:

2007 рік. Студентом наукового гуртка Бичко О.І. (4 ф-т, 3 к., 38 гр.) було опубліковано 1 тези.

2008 рік. Студентами наукового гуртка Цувіной Т.А. (4 ф.) та Гамалій О.Л. (6 ф.)) було опубліковано 2 тез.

2009 рік. Студентами наукового гуртка (Рубащенко М., Діжурко О.) було опубліковано 2 тез.

2011 рік. Студентом  наукового гуртка Животченко В.В. було опубліковано 1 тези

Під керівництвом проф. Матюхіної Н.П. було опубліковано:

2007 рік. Студентами наукового гуртка Федчишиним С.А.(7 ф-т) було опубліковано 6 тез , та 6 тез студентом Будецьким А.В.(6 ф-т). Студент Федчишин С. А. (5к., 7 ф.) отримав Диплом переможця Третього Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт серед студентської молоді (Національна конфедерація профспілок України) та 2 премія на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі права отримав 1 премію .

2011 рік. Студентами наукового гуртка було опубліковано  10 тез, а також студент Лисюк О. (5 ф-т, 3 к., 3 гр.) отримав 1 премію на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук, а студент Урбанович Д. (3 к.. 3 гр. ) отримав заохочення за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук.

2008 рік. Студентами наукового гуртка було опубліковано 2  тез студентом Будецьким А.В., та 1 тези студентом Подольським В..

2009 рік. Студентами наукового гуртка було опубліковано 7 тез, а також була науковим керівником студентів, які направляли роботи на Всеукраїнський  конкурс студентських наукових робіт з юридичних наук

2010 рік.Студентом наукового гуртка були опубліковані 2 тез, а також студент Подольский В. (6 ф-т, 5 к.)

Під керівництвом к.ю.н., доц. Червякової О.Б.. були підготовлені:

2008 рік. Студентами 3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Кучеренко Д. та Грисюк Ю. було опубліковано 2 тез.

2011 рік. Студентами 2,3,4 та 5  курсу 1 факультету (Ушак Я.,  Борбунюк О.О., Кожем’яка І.В. ) було опубліковано 5 тез.

Під керівництвом к.ю.н., доц. Бойко І.В. були підготовлені:

2009 рік. Студентом Яременко В. (4 ф-ту, 3 курс) були підготовлені та опубліковані 1 тези.

2010 рік. Студентом Ястребовим С. (9 ф-т, 3 курс) були підготовлені та опубліковані 1 тези, а також отримано II премію на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з права.

Адреса кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська, 77,  корпус А,  каб. № 14.

Тел.: (057) 704-92-92

E-mail: admlaw@nulau.edu.ua

Зав. кабінетом – Топоркова Ніна Петрівна,  лаборант – Редіна Поліна В’ячеславівна.